Pracovní pozice

Naše databáze pracovních pozic, kterou neustále doplňujeme

A

Administrativní pracovník

vykonává dílčí kancelářské práce dle pokynů nadřízeného pracovníka, jako je kopírování, psaní na PC. Má znalosti základního kancelářského balíčku, přepisuje texty, tvoří tabulky, grafy, schémata, vyplňuje formuláře, třídí a ukládá spisy, přebírá a zapisuje firemní poštu a rozděluje ji konkrétním zaměstnancům. Spolupracuje při archivaci firemních dokumentů, registruje různé firemní záležitosti podle pokynů nadřízeného, administrativní úkony většinou nevyžadují se žádné specifické dovednosti.

Administrativní pracovník v divadle, muzeu

vykonává dílčí kancelářské práce dle pokynů nadřízeného pracovníka, jako je kopírování, psaní na PC. Má znalosti základního kancelářského balíčku, přepisuje texty, tvoří tabulky, grafy, schémata, vyplňuje formuláře, třídí a ukládá spisy, přebírá a zapisuje firemní poštu a rozděluje ji konkrétním zaměstnancům. Spolupracuje při archivaci dokumentů. Registruje různé záležitosti podle pokynů nadřízeného. Administrativní úkony většinou nevyžadují se žádné specifické dovednosti. Tato práce často souvisí s prodejem vstupenek, rezervací programů, zpracováváním programové nabídky. Práci vykonává v uměleckém prostředí, proto by měl mít vztah k umění, literatuře, divadlu. Pracuje s lidmi s uměleckým zaměřením, měl by mít schopnost se přizpůsobit jejich myšlení.

Advokát

zastupuje klienty u soudu a správních úřadů a jiných orgánů působících v oblasti práva. Poskytuje právní rady, sepisuje právní listiny apod. Obhajuje klienty v soudních sporech a trestních věcech. Podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, mlčenlivostí, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, morálními principy, bezpečností, pokud nejsou ohroženy zdraví či životy jiných lidí. Pro výkon profese je třeba vysokoškolské studium a zkouška, která následuje po praxi na pozici advokátního koncipienta.

Agronom

zajišťuje veškeré práce v rostlinné výrobě, nákup semen, hnojiv a dalších chemických přípravků pro rostlinnou výrobu. Přímo na poli kontroluje stav plodin. Doporučuje podle stavu půdy a počasí výkon určitých prací, jako je aplikace chemických prostředků, orba, setí apod. Komunikuje s lidmi, kteří mají na starosti práce na poli – s traktoristy, kombajnéry apod. Dohlíží na údržbu mechanizace, zemědělských strojů, skleníků apod. Vede jednoduchou dokumentaci o rostlinné výrobě.

Akademický malíř

je to umělecké povolání. Akademický malíř získal ve svém oboru vzdělání pod vedením jiného akademického malíře - pedagoga. Akademický malíř, stejně jako i jiná umělecká povolání, musí mít jistou dávku talentu, naučit se pracovat správnou metodou, případně si hledat svůj vlastní způsob projevu a ztvárnění. Vedle talentu je třeba mít kreativitu, neotřelé, originální pojetí, vnímání reality, schopnost vyjádřit myšlenku pomocí vizuální tvorby apod. Bez obchodního ducha by se ani ten nejlepší akademický malíř neprosadil. Zkrátka je důležité vytvořit zajímavé, originální dílo, a ještě ho i umět prodat, má-li se stát tato činnost povoláním.

Analytik dat (big data) a databází

shromažďuje velké množství dat a na základě určitých mechanizmů je vyhodnocuje. Analytik by měl hledat klíč k porozumění některých jevů a na jejich základě pak optimalizovat výrobní procesy tak, aby byly co nejefektivnější. Správná analýza by měla přinést zlepšení, která ušetří firmě finance, nebo zlepšení, která mají dopad na zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Analytik dat by měl mít dobré logické myšlení a schopnost vnímat souvislosti mezi jednotlivými jevy.

Analytik potravin

provádí a vyhodnocuje kompletní laboratorní rozbory (analýzy) vzorků surovin, pomocných látek a přísad, meziproduktů i hotových potravinářských výrobků. Kontroluje jakost a dodržování technologických postupů při výrobě potravin, dodržování hygienických norem při výrobě i při skladování potravin. Pracuje v laboratořích potravinářských firem, institutů hygienické inspekce a inspekce jakosti potravin, institutů ochrany životního prostředí či ve stravovacích zařízeních. Zná technologické normy a bezpečnostní a hygienické předpisy. Povolání je vykonáváno v prostředí s přítomností nečistot či chemických látek, je tedy nevhodné pro alergiky.

Andragog

pracuje s dospělými lidmi. Část jeho aktivit směřuje k dospělým lidem, kteří vyžadují speciální přístup a pomoc, tedy lidem bez zaměstnání, sociálně a jinak znevýhodněným, po návratu z vězení, nebo lidem žijícím v ústavech. Druhou velkou oblastí je vzdělávání dospělých, lektorování. Jako lektor provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech pro dospělé. Zaměření kurzů je velmi rozmanité, od jazykových, přes praktické po vysoce odborné semináře. Často se podílí na tvorbě obsahu vzdělávání, rozdělení učiva do jednotlivých lekcí. Připravuje si učební a studijní materiály, prezentační techniku, která může být v některých případech velmi složitá. V moderních rozvíjejících se firmách se klade na vzdělávání zaměstnanců stále větší důraz, protože jen kvalifikovaný a neustále se vzdělávající zaměstnanec přináší do firmy zisk

Animátor – filmařská profese

oživuje kreslené postavičky, obrázky nebo loutky. V animované tvorbě pomocí velmi nepatrných pohybů/ posunů vytváří (díky sledu záběrů) pohyb postaviček či jiných objektů. Při animaci může animátor pracovat s různými technikami – od kreseb, loutek až po písek, hlínu či další přírodní materiály. V poslední době se stále více prosazuje počítačová animace. V 3 D animaci se vytvářejí složité pohybující se objekty, na kterých pracuje celý tým tvůrců. Hlavní animátor vymýšlí hru postav, jejich vzhled, povahu i charakter, další animátoři poté jeho představy realizují.

Animátor volného času

je zaměstnancem hotelu nebo cestovní kanceláře. Stará se o hosty všech věkových kategorií, o jejich denní program. Má za cíl, aby se bavili. Hlavním úkolem animátora je zpříjemnit a ozvláštnit pobyt hostů, aby odcházeli z dovolené plni zážitků a dojmů. Animátor organizuje hostům jejich volný čas, využívá k tomu animační aktivity – sportovní, kulturní, dětské, vzdělávací, společenské atd. Animátor je proto neustále v kontaktu s lidmi. Měl by umět navazovat kontakty a umět komunikovat, vyjednávat, předcházet problémů, případně je řešit. Vzhledem k tomu, že animátor často pracuje v zahraničí, měl by umět více jazyků. Měl by mít organizační schopnosti, být samostatný, kreativní, flexibilní a vstřícný.

Aranžér

upravuje a aranžuje prostory, místnosti, haly, prodejny nebo výkladní skříně podle požadavku zákazníka, podle účelu, který má aranžovaný objekt splňovat. Aranžování by mělo odpovídat sortimentu zboží, společenskému účelu (svatbě či jiné společenské události). Navrhuje a zhotovuje poutače, nápisy, transparenty, letáky, plakáty, bannery apod. Aranžují se dárkové koše, předměty, kolekce, suché vazby, květiny apod. Návrh se nejčastěji připravuje ve speciálním grafickém počítačovém programu (CorelDRAW). Pracuje se s písmem, speciálními grafickými technikami a nástroji, materiály, textilem, papírem, kovem, plastem apod. Toto povolání vyžaduje nejen technickou zdatnost, ale i i umělecké nadání, kreativního ducha a originální nápady.

Architekt

toto povolání vyžaduje na jedné straně výtvarné nadání, originální nápady, na druhé technické myšlení. Navrhuje celé územní celky a městské části tak, aby zapadly do okolí, a také stavby průmyslové, zemědělské, školy, muzea, úřady, kina, divadla apod. Architekt projektuje stavbu podle zadání zákazníka. Zpracovává několik variant. Architekt spolupracuje s celou řadou projektantů specialistů. Využívá služeb projektantů pro technické dokončení svých návrhů. Ne vždy jsou ale hranice mezi těmito profesemi jasné, často se prolínají. Hlavní práce probíhají v prostředí kanceláře, ateliéru. Architekt jednoduché věci kreslí od ruky, projekty většinou kreslí v profesionálních 3 D grafických programech typu Archicad apod. Pro lepší představu o navrhovaném díle se dnes velmi často používají 3 D vizualizace staveb s možností detailního prohlédnutí interiéru i zasazení stavby do stávajícího prostředí. Stavební zákon určuje, které profese podléhají autorizaci, tím se rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě. Jde o prokázání znalostí a schopností. Architekt je profese vyžadující autorizaci. Architekt by měl být i trochu psychologem, aby se dokázal vžít do zákazníka, porozumět mu a vytvořit dílo podle jeho představ.

Architekt – interiérový

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů, staveb pro veřejnou správu i jiné využití. Navrhuje styl, barevné i materiálové řešení povrchů, nábytku, maleb, obkladů, podlahových krytin, dekoračních předmětů, žaluzií, záclon, závěsů i osvětlení. Řeší spíše umělecké, stylové a výtvarné pojetí, méně stavebně technické úkoly. Interiérový architekt musí poznat umělecké požadavky a představy zadavatele, aby dokázal navrhnout interiérové řešení na míru zákazníka. Hodně kreslí v ruce nebo na počítači, ukazuje vzorky materiálů. Běžnou součástí nabídky architektonických kanceláří jsou 3 D vizualizace navrhovaných prostor. Když se zákazník rozhodne interiér realizovat, architekt většinou zajistí i dodávku materiálů a prací.

Architekt – urbanista

navrhuje celé územní celky a městské části tak, aby zapadly do okolí. Navrhuje stavby průmyslové, zemědělské, školy, muzea, úřady, kina, divadla, jejich zasazení do městské zástavby. Je to činnost na rozhraní technického a uměleckého díla. Architekt projektuje stavbu, která odpovídá představám a požadavkům zákazníka. Zpracovává několik variant. Výsledný návrh zpracuje do požadované podoby, dokumentace pro stavební povolení. Architekt spolupracuje s celou řadou projektantů specialistů, využívá služeb projektantů pro technické dokončení svých návrhů. Ne vždy jsou ale hranice mezi těmito profesemi jasné, často se prolínají. Hlavní práce probíhají v prostředí kanceláře, ateliéru s častými návštěvami staveb. Architekt jednoduché věci kreslí od ruky, projekty většinou kreslí v profesionálních grafických programech typu Archicad apod. Pro lepší představu o navrhovaném díle se dnes velmi často používají 3 D vizualizace staveb s možností detailního prohlédnutí si zasazení stavby do stávajícího prostředí. Stavební zákon určuje, které profese podléhají autorizaci. Autorizace je oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě, jde o prokázání znalostí a schopností. Architekt je profese vyžadující autorizaci.

Archivář

pracuje s dokumenty podle platné legislativy. Dokumenty třídí, podle druhu dokumentuje je skenuje, digitalizuje a ukládá do databází, archivuje. V jiném případě je po vypršení lhůty pro zachování, dokumenty skartuje, odborně likviduje. K některým dokumentům mají přístup jen lidé s povoleným přístupem, proto sleduje, jestli je toto pravidlo dodržováno. Také dohlíží na to, jak se s dokumentem, který spadá pod ochranu osobních údajů, nakládá. Archivář musí znát velmi dobře předepsané předpisy, které se týkají archivování dokumentů.

Arteterapeut

pracuje s lidmi, kteří se dlouhodobě mají psychické problémy a necítí v pohodě. Prvním úkolem arteterapeuta je zjistit, proč se člověk necítí dobře. Děje se tak pomocí výtvarného projevu, podle toho, co kreslí a jak to kreslí atd. Druhým úkolem je rozvíjet osobnost člověka správným směrem, jeho kreativitu, myšlení, postoje apod. Arteterapie je tvůrčí činnost. Využívá řady technik od malování a kreslení až po práci s keramikou, kovem a dalšími materiály. Jejím cílem není zdokonalit se v některé výtvarné technice, ale zlepšit prožívání člověka.

Asistent pedagoga

spolupracuje s pedagogem. Asistent ve škole pomáhá žákovi, který má nějaký druh znevýhodnění, např. zdravotní, smyslové, mentální nebo sociální. Pomáhá mu podle pokynů učitele ve vyučování, ale i o přestávkách podle potřeb žáka. Doučuje ho. Může mu pomáhat i s přípravou na vyučování, např. v družině, školním klubu. Učí ho získat si sociální, pracovní, hygienické a jiné návyky. Pomáhá žákovi začlenit se do kolektivu. Asistent pedagoga by měl znát speciální potřeby žáka, o kterého se stará, být vnímavý, empatický. I přes možné komunikační bariéry se žákem z důvodu jeho postižení, musí komunikaci zvládat a překonávat možné problémy vyplývající z žákova postižení. Měl by mít kladný vztah k dětem.

Asistent pro lidi s handicapem

pracuje s lidmi různého věku, kteří vyžadují speciální péči. Mohou mít buď tělesné, smyslové, zdravotní, duševní znevýhodnění nebo poruchy chování. Nejčastěji se jedná o smyslové a zdravotní postižení. Tito lidé potřebují často celodenní péči. Žijí buď ve speciálních zařízeních, ústavech nebo v domácí péči, kde za nimi asistent dochází a pomáhá tak rodině s péčí o ně..

Auditor

kontroluje práci ekonomů, účetních. Zná velmi dobře účtování pro všechny typy institucí. Zná podrobně zákon o účetnictví. Provádí prověrky účetních a hospodářských výkazů, uzávěrek apod. Zpracovává a projednává auditorské zprávy. Kontroluje dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.

Autoelektrikář

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje elektrotechnické systémy v autě, instaluje elektronické příslušenství a zabezpečovací systémy do všech typů aut. Zná speciální IT programy, které diagnostikují závady v autě. Může se uplatnit v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod.

Automechanik

provádí údržbu, opravárenské i seřizovací práce. Umí opravit i karosářské záležitosti, upravit, svařit, uřezat a zabrousit plechy apod. Diagnostikuje poruchu za pomoci moderních měřicích přístrojů a stanovuje způsob opravy. Zná okrajově i elektroniku, diagnostiku, hledá příčinu poruchy. Musí vědět, co se vzájemně ovlivňuje, měl by mít dobré logické myšlení a umět řešit problémy.

Autotronik

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje elektrotechnické systémy v autě, instaluje elektronické příslušenství a zabezpečovací systémy do všech typů aut. Zná speciální IT programy, které diagnostikují závady v autě. Je vyučen v maturitním oboru Autotronik, který je zaměřen více na využití IT technologií, jejich instalaci, programování, servis apod. Může se uplatnit v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod.

B

Bytový architekt

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů, staveb pro veřejnou správu i jiné využití. Navrhuje styl, barevné i materiálové řešení povrchů, nábytku, maleb, obkladů, podlahových krytin, dekoračních předmětů, žaluzií, záclon, závěsů i osvětlení. Řeší spíše umělecké, stylové a výtvarné pojetí, méně stavebně technické úkoly. Interiérový architekt musí poznat umělecké požadavky a představy zadavatele, aby dokázal navrhnout interiérové řešení na míru zákazníka. Hodně kreslí v ruce nebo na počítači, ukazuje vzorky materiálů. Běžnou součástí nabídky architektonických kanceláří jsou 3 D vizualizace navrhovaných prostor. Když se zákazník rozhodne interiér realizovat, architekt většinou zajistí i dodávku materiálů a prací.

Bytový designer

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů, staveb pro veřejnou správu i jiné využití. Navrhuje styl, barevné i materiálové řešení povrchů, nábytku, maleb, obkladů, podlahových krytin, dekoračních předmětů, žaluzií, záclon, závěsů i osvětlení. Řeší spíše umělecké, stylové a výtvarné pojetí, méně stavebně technické úkoly. Interiérový architekt musí poznat umělecké požadavky a představy zadavatele, aby dokázal navrhnout interiérové řešení na míru zákazníka. Hodně kreslí v ruce nebo na počítači, ukazuje vzorky materiálů. Běžnou součástí nabídky architektonických kanceláří jsou 3 D vizualizace navrhovaných prostor. Když se zákazník rozhodne interiér realizovat, architekt většinou zajistí i dodávku materiálů a prací.

C

Chemik analytik

provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech. Provádí rozbory (analýzy) materiálů, surovin a výrobků v chemickém a potravinářském průmyslu a v oblasti ekologie. Zabývá se také dopadem technologického postupu na kvalitu výrobků. Na základě analýz zpracovává písemné zprávy, poskytuje odborné poradenství, stanovuje různá doporučení apod. Může být členem týmu pro kontrolu kvality výroby a výrobků. Chemik analytik najde uplatnění v různých potravinářských, chemických, technických a výrobních podnicích, ve farmaceutickém průmyslu, ve vědecko-výzkumných institucích a instituce státního dozoru atd.

Chemik laborant

provádí různé laboratorní chemické a fyzikálně-chemické činnosti, např. odměřuje a ředí roztoky, stanovuje koncentraci a další fyzikálně chemické vlastnosti látek. Provádí rozbory různých látek filtrací, srážením, promýváním, sušením, žíháním, tavením, rozklady vzorků, mineralizací, zkouškami tvrdosti, houževnatosti apod. Provádí odběry vzorků životního a pracovního prostředí a vyhodnocuje je, vydává atesty. Provádí zkoušky přilnavosti, pružnosti a tvrdosti nátěrových hmot a lepidel, identifikuje neznámé látky a provádí jejich analýzy. Pod vedením inženýra chemika se podílí na výzkumu a vývoji. Provádí seřizování, čištění, údržbu a jednoduché opravy technického vybavení a přístrojů. Vede příslušnou dokumentaci. Povolání je vykonáváno v laboratořích. Je nutné počítat s neustálým stykem s chemikáliemi všech druhů (nevhodné pro osoby s alergiemi, kožními nemocemi, nemocemi dýchacího ústrojí, epilepsií). Předpoklady jsou technické myšlení, schopnost přesně dodržovat předepsané technologické postupy, práce v týmu, samostatnost.

Chemik – vývojový pracovník

sleduje nové trendy a poznatky v oblasti. Důležitou činností je samostudium a aktivní vyhledávání nových informací. Provádí výzkum a vývoj, uplatní se ve vědecko-výzkumných institucích nebo v různých potravinářských, chemických, technických a výrobních podnicích, ve farmaceutickém průmyslu, v ekologii. Pracuje v týmu, přitom samostatně na přidělených úkolech. Měl by mít dobrou schopnost kombinatoriky, logické myšlení a úsudek, z vlastností pak spolehlivost, důslednost, pečlivost a trpělivost.

Choreograf

vytváří koncepci nebo kompozici nějakého tanečního díla, tance nebo baletu. Tanec je výrazovým prostředkem, divákovi něco sděluje. Cílem choreografa je připravit choreografii díla – tance, baletu či jiného výrazového díla tak, aby vyjadřovalo myšlenku. Slouží mu k tomu tanec, balet. První podmínkou dobré choreografie je srozumitelnost díla a jeho provedení. Druhou podmínkou je dobré využití prostoru – jeviště, tanečního sálu, parketu apod. a třetí podmínkou správné časové rozvržení celého díla. Choreograf může také vést technicky a umělecky taneční či baletní soubor, často jsou to současní nebo bývalí profesionální tanečníci.

Chovatel koní

stará se o koně všech kategorií koní, včetně hříbat. Uplatní se u zaměstnavatelů, kteří využívají koně při výrobě nebo zpracování dřeva, a také u chovatelských, výcvikových, sportovních, rekreačních organizací. Chovatel koní má znalosti z ošetřování a krmení koní. Má základy veterinárního ošetření koní, stará se o jejich správnou výživu, vyzná se v krmivářství. Má základy z podkovářství a jezdecký výcvik, teorie jízdy. Pokud pracuje v dostihovém prostředí, vyzná se v dostihovém řádu, problematice životosprávy jezdce apod.

Číšník

obsluhuje hosty v restauracích, barech, kavárnách, cukrárnách apod. Podává jídla teplé, studené kuchyně i míchané nápoje. V lepších gastronomických zařízeních poskytuje kompletní servis pro hosty od jejich přivítání a usazení až po případnou radu při výběru jídla. Číšníci někdy dokončují jídla přímo u stolu (flambování, dranžírování apod.). Někdy připravují slavnostní tabule a rauty. Jsou schopni přijmout reklamaci. Součástí jejich práce je i starat se o placení, buď klasickým způsobem, nebo pomocí platební karty. Na konci směny pokladnu uzavírají a předávají tržbu. Protože pracují s lidmi, musí s nimi umět komunikovat, vyjednávat, mít kultivované vystupování. Protože pracuje s penězi, se zbožím, musí být poctivý a spolehlivý.

Cukrář

vyrábí nejrůznější cukrářské či cukrovinkářské výrobky. Zpracovává těsta jako třená, linecká, plundrovaná, odpalovaná atd. Zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky. Vyrábí zmrzliny. Dokončuje a zdobí zákusky, cukrovinky a dorty. Musí mít výtvarné nadání, být tvořivý, pečlivý, trpělivý a zručný. Při výrobě dodržuje přesně technologické (výrobní) postupy, předepsané množství jednotlivých surovin. Vedle sladkého sortimentu vyrábí i slané sušenky a jiné chuťovky. Dbá o hygienu, pořádek na pracovišti a celkovou čistotu výroby. Kontroluje kvalitu výrobků a odebírá vzorky pro laboratorní analýzy. Dodržuje skladovací i expediční předpisy.

Chemik – technolog

vyvíjí a zpracovává nové technologie, které vychází ze strategických cílů firmy nebo ze zakázky zákazníka. Jeho schopnost hledat nová řešení a nové technologie vychází z jeho odborných znalostí a praktických zkušeností, ze schopnosti analyzovat možnosti, vnímat souvislosti, kreativity a systematického přístupu. Nové postupy zpracovává do dílčích kroků, kterým se říká technologický postup. Tímto technologickým postupem se pak řídí výrobní technici i dělníci ve výrobě. Chemik technolog také kontroluje, zda se tyto technologické postupy ve výrobě dodržují.

D

Daňový poradce

vede daňovou agendu ve společnosti, koordinuje daňovou agendy s účetními, finančními a jinými systémy podniku. Vypočítává, prověřuje, kontroluje daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční daň, spotřební daň. Jeho úkolem je hledat způsob, jak platit nižší daně při dodržování všech platných pravidel. Zpracovává daňová přiznání za klienty, zastupuje je na úřadech, zejména finančních, jedná se Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami. Zastupuje klienta v případě kontroly, pomáhá při zpracovávání účetní závěrky v oblasti daní. Poskytuje poradenství, komunikuje s auditorem a dalšími daňovými poradci, také s klienty, bankami i dalšími institucemi. Zajišťuje přípravu podkladů pro audit. Ve firmě aktualizuje metodické postupy pro oblast daní, podílí se na tvorbě daňových předpisů a norem. Velmi pozorně sleduje platnou legislativu a novinky v oblasti daňových zákonů.

Dentální hygienista

učí lidi, jak si zuby správně a efektivně čistit, jak provádět zubní hygienu. Za použití nejnovějších přístrojů vyčistí dokonale chrup, odstraňuje zubní kámen ultrazvukem. Provádí v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny. Orientačně vyhodnocuje stav chrupu a jeho kazivost, provádí otisky chrupu.

Dispečer v dopravě

organizuje a řídí dopravu v dopravní společnosti. Shromažďuje objednávky, zpracovává je do počítačového programu a firemního systému. Dispečer určuje, který řidič rozveze zásilku k zákazníkovi. Komunikuje s interními i externími dopravci, řeší nestandardní situace a efektivně koordinuje a vytěžuje všechna vozidla. Řeší technickou bezpečnost a pravidelné opravy, technické prohlídky a servis vozového parku ve společnosti. Zajišťuje řidiče pro cesty, vyřizuje potřebné dokumenty. Kontroluje činnost řidičů a provádí namátkové kontroly stavu vozidel včetně řešení nalezených nedostatků.

Divadelní a filmový kritik

hodnotí umělecká díla podle řady formálních i obsahových kritérií. Často se filmoví kritici rekrutují z řad žurnalistů, kteří mají blízko k filmové oblasti, nebo filmových kritiků, kteří studovali tento obor na univerzitách. Hodnocení děl je do významné míry ovlivňováno osobními estetickými preferencemi autora kritiky, jeho hodnotami, ideovou orientací, osobním rozhledem, sociokulturním kontextem a celou řadou dalších faktorů.

Dramaturg

úkolem dramaturga je najít látku, téma, text pro filmové, divadelní nebo televizní zpracování, zkrátka vybrat předlohu, kterou stojí za to zpracovat. Poté vybere správného režiséra a spolu s ním obsadí herce. Špatné herecké obsazení zničí i ten nejlepší scénář. Dramaturg je vlastně jediný člověk, který jde s filmem od jeho úplného počátku, kdy je film jen pouhým záměrem, až k jeho premiéře.

Dřevařský inženýr – konstruktér

řeší nejsložitější úkoly a velké celky, na základě podkladů navrhuje konstrukci výrobku či celých sestav, celků určených jak pro interiér, tak pro exteriér. Zná vlastnosti materiálů, konstrukci výrobků opracování dřeva a výrobků ze dřeva. Navrhuje rozměry jeho částí, spoje, spojovací prostředky, kování apod. Návrh má podobu technických výkresů, 3 D projekcí a výpisů prvků. Pro konstrukci výrobků většinou používá konstrukčních počítačových programů, s využitím 3 D zobrazení. Je hlavním nositelem inovací, nových přístupů k materiálům, spojům, kováním, povrchové úpravě, sleduje novinky v oboru. Řídí konstrukční oddělení nebo rozsáhlejší projekt, jeho činnost spočívá v řízení, organizování práce konstruktérů, kterou pak i kontroluje, dohlíží na plnění termínů, poskytuje jim znalostní a zkušenostní podporu. Pracuje v kanceláři, často navštěvuje výrobní provozy.

Dřevařský inženýr – technolog

zpracovává popisy výrobních (pracovních) postupů. Pracuje s různými materiály od přírodních po umělé. Určuje materiály vhodné pro údržbu dřeva. Jeho úkolem je i kontrolovat dodržování navržených postupů. Sleduje novinky v oboru. Musí mít technické myšlení, umět pracovat s technickou dokumentací, číst technické výkresy, vyznat se a sledovat novinky v oboru.

Dřevařský inženýr – vývojář

řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevařství a nábytkářství. Sleduje nové trendy a technologie v oboru a příbuzných oborech v České republice i zahraničí. Zná materiály používané v nábytkářství – masiv, překližky, dýhy, lamina apod. Ve spolupráci s technologem zpracovává nové technologické postupy. Je součástí vývojářských a testovacích týmů. Dohlíží na zavádění nových poznatků do výroby. Zná předpisy a normy v oblasti dřevařství a nábytkářství. Spolupracuje a vytváří tým s ostatními odborníky – technology, konstruktéry, s výrobou. Pro vývojáře je důležitá chuť neustále se vzdělávat a učit se novým věcem. Měl by mít dobré logické a technické myšlení, kombinační schopnosti a mít velmi dobré znalosti z oboru.

E

Editor

vede tým redaktorů. Odpovídá za obsah, formu a celkovou podobu vydávaného (tištěného nebo elektronického) materiálu. Tímto materiálem může být článek, noviny, časopis, firemní zpravodaj, svěřené části internetového portálu či celé webové stránky. Mohou to být i zprávy pro TV, rozhlas a digitální média. Pracuje v určitém redakčním systému. Spravuje webové stránky, upravuje texty, vkládá obrázky, dokumenty nebo odkazy. Vybírá, o čem a v jakém rozsahu se bude psát, jakým způsobem se informace zveřejní. Dílčí informace uspořádává, připravuje k vydání, provádí konečné opravy a úpravy textu před vydáním. Ověřuje si důvěryhodnost informačních zdrojů. Spoluzodpovídá za objektivní přístup k událostem. Měl by neustále sledovat dění kolem sebe, přinášet informace o důležitých věcech s nadhledem a odstupem, umět vystihnout podstatu problému, orientovat se v informacích. Měl by dodržovat principy novinářské etiky.

Ekolog

stará se o ochranu životního prostředí, tzn. lesů, vod, půdy a ovzduší. Dohlíží na dodržování pravidel pro odpadové hospodářství. Zná zákony a předpisy, sleduje jejich aktualizaci, dbá na jejich dodržování. Navrhuje opatření na zlepšení životního prostředí ve městech, firmách apod. Pracuje v kanceláři i terénu. Komunikuje s lidmi, úřady, klienty, odborníky v oboru. V případě nedodržování právních předpisů usiluje o sjednání nápravy. Pokud pracuje na kontrolním úřadě, může udělit finanční postihy za nedodržování pravidel, norem, zákonů, vyhlášek.

Ekonom

zpracovává finanční analýzy hospodaření a na základě toho pak sestavuje plány a rozpočty společnosti. Zajišťuje odborné činnosti z oblasti účetnictví, odměňování, rozpočtování a financování, dohlíží na správné vedení účetnictví a daně. Kontroluje finanční toky uvnitř společnosti. Řídí ekonomické oddělení ve společnosti.

Elektrikář silnoproud

pracuje s energetickými zdroji a sítěmi s vyšším napětím nad 220 V. Provádí montážní a elektroinstalační práce uvnitř budov, bytové rozvody, rozvody v rodinných domcích i průmyslových objektech. Navrhuje, zapojuje a sestavuje elektrické obvody. Sestavuje rozvaděče a transformátory. Provádí opravy běžně používaných domácích spotřebičů (tzv. bílou techniku) i elektrických strojů v průmyslových podnicích, používá moderní měřící techniku.

Elektrikář slaboproud

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje bílou techniku, údržbu a seřizování elektrického a elektronického příslušenství. Sestavuje a provádí údržbu IT techniky, satelitní a výpočetní techniky, zabezpečovacích systémů.

Elektroinženýr – projektant

sestavuje návrh elektrických a elektronických rozvodů v domech (rodinných, bytových i průmyslových a výrobních halách), ale také strojích a technických zařízeních. K tomu zpracovává i požadovanou, komplexní projektovou dokumentaci, včetně podrobného popisu a pracovních postupů. Zajišťuje dozor při realizaci projektu, řídí a koordinuje práci projektantů – techniků, organizuje interní a externí kooperaci při zpracování projektové dokumentace ve všech fázích přípravy a realizace projektů. Předpoklady pro práci jsou prostorová představivost, technické a kreativní myšlení, kombinační schopnosti, představivost, přesnost, práce s PC a znalost speciálních grafických programů.

Elektroinženýr – řízení jakosti a kvality

vyhodnocuje kvalitu výrobků, analyzuje, vyhodnocuje nedostatky a sjednává nápravu. Zpracovává podněty, navrhuje řešení a pracovní postupy. Hledá lepší, dokonalejší řešení, která mají možným problémům předcházet. Kontroluje celý, komplexní systém výroby, její řízení technologické postupy ve všech odborných útvarech a na všech úrovních řízení. Koordinuje činnost svých podřízených pracovníků technické kontroly a řízení jakosti, ve výrobě, při montáži i provozu elektrických zařízení i v oblasti poskytování odborných služeb v elektrotechnice. Tvoří směrnici o zajišťování kvality výroby a řízení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech. Předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.

Elektroinženýr – technolog

stanovuje a velmi podrobně popisuje v projektové dokumentaci přesný pracovní postupy, z jakého materiálu, jak dlouho se zpracovává dílo, kolik lidí se výroby účastní, na jakém zařízení a s jakými stroji, nástroji či pracovními pomůckami se bude vyrábět. Stanoví časový harmonogram výroby, materiálové a technické řešení, způsoby provedení stavebně-elektromontážních činností, navrhuje možné změny projektu. Navrhuje případně další vhodné technologické (pracovní) postupy, podílí se na inovacích přípravy stavebně-montážních činností. Řídí technologickou přípravu elektromontážních činností a elektrotechnické výroby a zavádění nových výrobků. Technolog dohlíží na správnost a organizaci technického dozoru, kontroluje dodržování technologických postupů na pracovištích. Odpovídá za kvalitu elektrotechnické výroby, za plnění a dodržování podmínek zakázky, včetně cenové kalkulace.

Elektroinženýr – vývojář

pracuje v týmu a spolupodílí se na vývoji elektrických a elektronických konstrukcí, elektročástí pro projekty v různých oblastech, např. u strojních zařízení, rozvodů v budovách, stavebních strojů, osobních a nákladních vozidel, rodinných domů, technických budov, elektráren apod. Je součástí vývojářských a testovacích týmů. Všechny novinky, poznatky a výsledky z výzkumů zpracovává do odborné dokumentace a publikací. Důležitou součástí jeho práce je zavádění nejnovějších vědeckých poznatků a teorií z výzkumu do výroby. Proto je důležitá chuť se neustále vzdělávat a učit se novým věcem, mít dobré logické a technické myšlení, kombinační schopnosti a mít velmi dobré znalosti z elektrooboru.

Elektromechanik

vyrábí, instaluje, seřizuje, zkouší a opravuje elektrické stroje, přístroje a zařízení (např. elektromotory, transformátory, rozvaděče, svařovací agregáty). Zapojuje vodiče, elektrické rozvody, zásuvky. Navrhuje, zapojuje a sestavuje analogové i digitální elektronické obvody, navrhuje, zhotovuje a osazuje desky plošných spojů. Vykonává práce při zhotovování mechanických dílců elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků. Řeší elektrické obvody, navrhuje a realizuje náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení a volí vhodné součástky. Demontuje, opravuje a sestavuje mechanizmy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení. Měří elektrické veličiny a analyzuje a vyhodnocuje výsledky uskutečněných měření. Je schopen číst a vytvářet technickou dokumentaci. Předpokladem jsou manuální zručnost, technické myšlení, kombinační schopnosti, představivost, přesnost. Páce probíhají v prostředí se zvýšeným výskytem nečistot, mastnot a hluku.

Elektronik

navrhuje, instaluje a provádí údržbu moderních elektronických zařízení, anténních systémů a vysílačů, měřicí a zabezpečovací techniky, internetových a telekomunikačních sítí. Navrhuje a sestavuje jednoduché počítačové sítě. Provádí inteligentní silnoproudé instalace s elektronickými prvky, elektroakustické a televizní sestavy.

Elektrotechnik

náplní práce je budování energetických zdrojů a sítí s vyšším napětím. Pracuje s elektrickým napětím nad 220 V. Provádí montážní a elektroinstalační práce. Navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody, desky plošných spojů. Měří elektrotechnické veličiny, provádí elektrotechnické výpočty. Vytváří technickou a provozní dokumentaci. Pracuje pod vedením elektroinženýra projektanta a řídí skupinu pracovníků (elektrikáře silnoproudaře i slaboproudaře) při výrobě, montáži nebo provozu elektrických zařízení. Provádí údržbu elektrických strojů a přístrojů. Spravuje oblast systémů pro měření a regulaci, řídí a obsluhuje automatizovaná pracoviště. Uplatní se tedy v oblasti měřicí, zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky. Předpokladem jsou technické myšlení, velmi dobré odborné znalosti a dodržování zásad bezpečnosti práce, protože pracuje pod vysokým napětím, které je životu nebezpečné. Musí mít schopnost vysoké koncentrace, organizační schopnosti, kombinační schopnosti, spolehlivost, přesnost.

Ergoterapeut

pomáhá pacientovi po úrazu, nemoci apod. získat zpět ztracené pohybové, smyslové a poznávací funkce. Pomocí tzv. ergodiagnostiky zjišťuje rozsah poškození a zbytky pracovního potenciálu. Poté sestaví krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický léčebný plán, léčebné postupy a metody, plán komplexní rehabilitace. Navrhuje kompenzační pomůcky, poskytuje poradenství pacientovi i rodinným příslušníkům.

Etnograf

česky by se etnograf dal nazvat národopiscem. Zajímá se o malé národy, menší skupiny obyvatelstva, jejich zvyky a tradice, lidové umění, tanec, hudbu, kroje, literaturu, o folklor. Většinou se zaměřuje na tradiční společnosti, které žijí podle starých pořádků, vrací se k době před nástupem industriální epochy. Etnograf sbírá v terénu různá dobová díla, artefakty jako jsou kroje, oděvy, předměty denní potřeby, díla duchovní lidové slovesnosti, písně, popisuje společenské a náboženské zvyky tradice. Zajímají ho i vztahy v tehdejší společnosti, zvyky a obyčeje. Sesbíraný materiál podrobuje analýze, zpracovává do širšího mezikulturního a historického kontextu, připravuje k vydání.

Etoped

zabývá se výchovou, převýchovou a vzděláváním dětí a mládeže s poruchami chování, které se nedají zvládnout běžnými pedagogickými prostředky. Většinou jsou to děti zanedbávané, týrané, zneužívané, mladí delikventi, jedinci, jejichž zdraví a život jsou ohroženy násilnostmi, prostitucí, konzumací návykových látek a dalšími sociálně patologickými jevy. Spolupracuje s celou rodinou. Hledá příčiny patologického chování a na jejich základě doporučuje vhodný výchovný postup při jejich odstranění a nápravě. Etoped často vede resocializační a terapeutický program se skupinami či jednotlivci, pracuje ve speciálních pedagogických centrech, střediscích výchovné péče (SVP) a dětských diagnostických ústavech. Spolupracuje se sociálními pracovníky, s psychology, s dětskými psychiatry, s probační a mediační službou, s policií a se soudy pro mladistvé.

F

Farmaceut

pracuje v lékárně, kde vydává léky a další zdravotnické prostředky a pomůcky na lékařský předpis nebo jako volně prodejné. Připravuje léčiva podle předepsaného postupu. Stará se o dostatek dostupných léčivých přípravků. Dbá na správné uchovávání léčiv. Zná problematiku návykových látek - rozdělení, uložení, práci s nimi. V lékárně poskytuje odborné konzultace a poradenství. Může se uplatnit také v farmaceutické firmě, laboratoři, může se podílet se na přípravě, vývoji, výrobě a distribuci léčiv. Farmaceut obecně musí mít velmi dobré znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o složení a látkách užívaných při přípravě léků, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém působení léčiv a léčivých přípravků.

Farmaceutický asistent

připravuje léčivé přípravky, které neobsahují silné a velmi silné účinné látky, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem. Prodává volně prodejné léky a ostatní přípravky a pomůcky, informuje zákazníky o jejich správném užívání a uchovávání. Za asistence lékárníka a specializovaného farmaceuta připravuje léčivé přípravky na lékařský předpis, vydává léčiva na lékařský předpis, prodává a vydává zdravotnické pomůcky, připravuje a vydává léčiva a zdravotnické potřeby na žádanky zdravotnických zařízení a veterinární služby. Provádí činnosti spojené s objednávkou a skladováním léčiv. Zabezpečuje přejímku lékárenského zboží, provádí základní kontrolu skladování léčiv. Dbá na dodržování norem při skladování léčiv, na dodržování předpisů při uchovávání silně účinných léčiv a omamných látek. Vede dokumentaci, která vychází ze zvláštních právních farmaceutických předpisů. Pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení. Pod odborným dohledem farmaceuta se specializovanou způsobilostí v oboru přípravy radiofarmak může provádět přípravu a kontrolu radiofarmak.

Farmář, zemědělec

hospodaří na farmě, zajišťuje a organizuje všechny práce a činností. V oblasti rostlinné výroby přípravuje půdu (orba, hnojení, kypření, vláčení apod.), výsev, pěstování a ochrana zemědělských plodin, aplikace postřiků a chemických prostředků proti škůdcům a jejich sklizeň a skladování. Stará se o údržbu zemědělských strojů a mechanizaci. V oblasti živočišné výroby se věnuje chovu hospodářských zvířat (skotu, ovcí, koz (vč. dojení), prasat, koní, drůbeže. Průběžně sleduje jejich zdravotní stav, asistuje u porodů, stará se o prevenci onemocnění, provádí základní zooveterinární opatření. Zemědělství podléhá přírodním vlivů jako je sucho, záplavy, nemoci zvířat a jiné možné nepřízně klimatu apod. Vede složitou administrativu a agendu o jednotlivých zvířatech, komunikuje s úřady.

Finanční analytik

sleduje stav čerpání rozpočtu. Jakmile se rozpočet odchyluje od plánu, tyto odchylky analyzuje, vyhodnocuje příčiny, připravuje doporučení pro řešení. Zpracovává plán čerpání nákladů a poté porovnává skutečnost a plán. Zpracovává pravidelná hlášení o stavu financí ve firmě, navrhuje zjednodušení firemních finančních procesů. Komunikuje s ostatními odděleními společnosti. Finanční analytik by měl mít dobré logické myšlení a schopnost vnímat souvislosti, vnímat, co se vzájemně ovlivňuje a jakým způsobem.

Finanční poradce

radí klientům – soukromým osobám, jak hospodařit s rodinným a osobním rozpočtem. Poskytuje také poradenství firmám – od malých po velké. Někteří poradci pracují pro konkrétní finanční ústavy jako jsou banky, pojišťovny a spořitelny, jiní pracují jako nezávislí poradci a hledají nejlepší finanční řešení napříč všemi finančními ústavy. Finanční poradce dělá analýzy (rozbory) stávajícího hospodaření a spolu s klientem plánuje nejlepší řešení situace. Musí znát různé produkty – od finančních produktů – pojištění, spoření, hypotéky přes investice až k finančnímu strategickému plánování. Pomáhá klientům zorientovat se v mnoha typech finančních produktů a také zvolit nejvýhodnější formu a způsob finančního hospodaření. Zpracovává konkrétní finanční řešení na míru klientovi. Musí jednat profesionálně, umět komunikovat, vyjednávat, přesvědčit, být důvěryhodný a spolehlivý. Musí mít dobré kombinační schopnosti, logické uvažování, neustále se učit.

Florista

zabývá se péčí o řezané květiny a jejich prodej. Floristika je obor na hranici řemesla a výtvarného umění. Florista dokáže uvázat a naaranžovat květiny velmi originálním způsobem, dokáže využít živých i suchých květin, různých doplňkových materiálů, živého nebo preparovaného rostlinného materiálu apod.

Fyzioterapeut

provádí odbornou léčebnou rehabilitaci lidí, kteří jsou po úrazech, po operacích nebo trpí nemocemi, a vyžadují léčebné rehabilitace. Tato rehabilitace má dvě formy - léčebnou výchovu a fyzikální terapii. Léčebná výchova znamená vedení kondičních a dechových cvičení, nácviků sedu, stoje, chůze a dalších pohybů a poloh, různých speciálních cvičení. Fyzikální terapie je vodoléčba, inhalační léčba, světloléčba, elektroléčba, různé masáže apod.

G

Geolog

provádí inženýrsko-geologický (technicko-geologický) průzkum. Analyzuje složení zemské půdy z důvodu výskytu jednotlivých rud, zemních plynů, ropy, příp. i drahých kovů apod. Mapuje geologické útvary, pánve, složení hornin, zásobu surovin. Zpracovává odborné zprávy, nejčastěji pro stavební účely, před započetím stavby silnice, železnice, mostů, hrází, halových komplexů, kanalizace. U velkých staveb je vyjádření geologa důležitou součástí stavebního povolení. Geolog spolupracuje s dalšími odborníky seismology, s odborníky na rentgenová měření, např. radon apod. Pracuje v terénu, provádí vrty, kterými zavádí speciální sondy pro měření presiometrické, inklinometrické, hydrodynamické či vodní tlakové zkoušky, z nich stanovujeme deformační, filtrační a jiné charakteristiky geologického prostředí. Pracuje také v laboratoři, kde analyzuje odebrané vzorky.

Grafický a průmyslový designer

zpracovává návrhy a poté realizuje grafické zpracování propagačních a reklamních materiálů, webových stránek, bannerů, inzerce, billboardů, vizitek apod. Měl by ovládat grafické počítačové programy. Průmyslový designér navrhuje vzhled produktů, jako jsou např. autosedačky, motorové pily, křovinořezy, osvětlení apod. Průmyslový designér musí mít technické vzdělání, znát materiály a ergonomii navrhovaných produktů, umělecké cítění a výtvarný talent, originální, zajímavé a atraktivní nápady, kreativitu.

Grafik

připravuje propagační materiály pro zákazníka. Jeho práce pokrývá celkový návrh řešení - od letáku po složité interaktivní řešení. Provádí úpravy fotografií, tvoří vektorové prvky (loga, nápisy) a dle estetických zásad a typografických pravidel připravuje podklady pro výrobu tiskovin (letáků, pozvánek, vizitek, publikací) nebo pro elektronické publikování (www-stránky, prezentace). Grafik zvládá na vysoké úrovni práci na počítači a jeho přídavných zařízeních. Ovládá práci v grafických programech, přijímá, zpracovává, upravuje digitální data, rozumí rozdílu mezi vektorovou a rastrovou grafikou a využívá jich pro svou práci, často pracuje s texty, vybírá fonty, typograficky jej upravuje, připravuje podklady pro tiskový nebo elektronický výstup. Grafici nacházejí uplatnění v podnicích, firmách a odděleních zabývajících se reklamou, marketingem. Pracuje v týmu.

H

Hasič

jeho nejdůležitějším úkolem je likvidace požárů. Při požárech provádí záchranné práce, vyprošťuje lidi, zvířata, zachraňuje majetek. Mimo přímý zásah prověřuje a udržuje veškerou hasičskou techniku v provozuschopném stavu. Zaměřuje se na prevenci požárů, poskytuje poradenství v oblasti prevence požárů. Je součástí integrovaného záchranného systému, zachraňuje životy nejen při požárech, ale i v jiných mimořádných situacích, např. vyprošťování osob při dopravních nehodách, při úniku nebezpečných látek, speciální vyprošťování pod vodou, ve vzduchu, ve výškách, při úniku plynu. Často vykonává práci v nebezpečném prostředí. Proto musí mít velmi dobrou odbornou i fyzickou přípravu (potápěčský i parašutistický výcvik), neustále si musí udržovat dobrou fyzickou i psychickou kondici. Práce hasiče vyžaduje velmi dobrou spolupráci v rámci týmu, vyžaduje dodržování veškerých bezpečnostních zásad při práci, poslušnost velitele zásahu, respektování autorit. Pracovní doba je nepřetržitá, směny se střídají po 24 hodinách, na směně jsou kromě hasičů a jejich velitelů také hasič strojník, který má na starosti řízení a obsluhu protipožární techniky, vozidel, automobilových cisteren a žebříků, vyprošťovacích zařízení a jiné speciální a mobilní techniky. Hasič technik zajišťuje hlavně akceschopnost, volí vhodný hasičský postup při zásahu a odpovídající techniku.

Hasič – operační důstojník

řídí jednotky požární ochrany (profesionálních i dobrovolných hasičů) při zásazích a koordinuje práce HZS s dalšími jednotkami záchranného systému, jako jsou zdravotníci, armáda apod. Jeho práce při zásahu začíná tím, že musí co nejdříve a nejrychleji prostudovat okolnosti požáru, rizika, personální kapacity, přístupové možnosti a na základě toho učinit rozhodnutí. Na kvalitě jeho rozhodnutí závisí bezpečnost kolegů, zachraňovaných osob, zvířat, konečný úspěch dílčího či celého zásahu. Jeho práce je velmi zodpovědná. Zpravidla pracuje pod časovým stresem. Musí mít velmi dobré teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Musí mít velmi dobrou fyzickou kondici i být odolný vůči stresu. Postup celého zásahu písemně zpracovává a následně vyhodnocuje.

Herec

interpretuje tvůrčím způsobem role podle dramatického textu, vypráví, přednáší, hraje v představeních v divadle, televizi, rozhlase nebo filmu. Pracuje pod vedením režiséra, který ho umělecky vede. Někdy od režiséra dostane prostor, aby roli zahrál podle svých představ.

Hydrogeolog

popisuje původ, výskyt, pohyb a vlastnosti podzemních vod. Mapuje zvodnělé geologické prostředí, studuje ekosystémy, řeší hospodaření se srážkovými vodami, likvidaci srážkových vod v urbanizovaných územích. Dohlíží na srážkové vody, aby prostředí (stavby) umožnilo vsakování srážkových vod v místě jejich dopadu, případně bylo zajištěno vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod správným způsobem. Určuje rozsah hydrogeologického průzkumu, výběr a způsob dimenzování vsakovacího prvku, opatření má minimalizovat škody při přívalových deštích a řešit období sucha. Dbá na to, aby vše probíhalo v souladu s platnými normami a zákony, v souladu s ekologickými záměry.

I

Instalatér

zajišťuje fungování rozvodu vody, plynu, kanalizace a vytápění. Provádí montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. Používá různé druhy potrubí - plastové, ocelové černé, ocelové pozinkované, měděné, kameninové, litinové, zvládá jejich krácení, spojování svařováním, pájením, lepením, temováním, zálivkou asfaltem, má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření, provádí montáž dle výkresů, provádí tlakové a funkční zkoušky, podle situace potrubí zaizoluje a předá do provozu. Pracuje v různých stádiích stavby objektů a musí počítat s hlučným a prašným prostředím staveb.

J

Jaderný fyzik

sleduje jeden z nejdůležitějších jaderných procesů z v jaderném reaktoru, a to štěpení jader při tzv. štěpné řetězové reakci. Provádí neutronové fyzikální výpočty aktivní zóny, kontroluje štěpnou reakci. Zajišťuje optimální využívání paliva v aktivní zóně, řídí manipulace s jaderným palivem, dbá na dodržování zásad jaderné bezpečnosti při manipulacích s jaderným palivem. Řídí proces odstávky a náběhu jaderného bloku. Zpracovává podklady pro odstavování a náběhy bloku, zpracovává aktuální záznamy a dokumentaci o provozu jaderného bloku, odpovídá za aktualizaci řídící dokumentace. Je zodpovědný za modelování vsázky paliva pro jednotlivé kampaně (rozmístění různých typů a různě použitých palivových kazet v rámci aktivní zóny) a za testy během náběhu bloku (fyzikální, účinnost regulačních kazet, průběh regulace regulačních členů). Nezbytným předpokladem pro výkon profese je VŠ studium oboru jaderná fyzika, musí být schopen maximálního soustředění na pracovní výkon. Musí být, zdravý a psychicky odolný vůči zátěži, další požadované vlastnosti jsou: spolehlivost, zodpovědnost, schopnost respektovat pravidla.

K

Kadeřnice

provádí běžné i speciální střihy a účesy. Myje vlasy, barví, tónuje, melíruje, žehlí, aplikuje speciální péči o vlasy, regenerační zábaly, masáže hlavy. Pánský kadeřník/kadeřnice stříhá vousy, holí atd. Musí mít estetické cítění, být tvořivý/tvořivá, zručný/zručná, čistotný/čistotná, sledovat nové trendy, mít dobrý vkus, zdravé nohy a dobrý zrak, mít kultivovaný zjev a vystupování. Musí být diskrétní, v případě, že lidé mluví o sobě. Zpravidla pracuje na živnostenský list, proto by měl mít obchodního ducha. Nesmí trpět kožními chorobami a nesmí mít alergie zejména na chemikálie a poruchy barvocitu.

Kameraman

obsluhuje kameru nebo více kamer. Rozhoduje o výběru vhodného exteriéru či interiéru, nasvícení scény. Rozumí velmi dobře optice, světelným efektům. Pokud je třeba, navrhuje a pořizuje obrazové triky a další efekty.

Karosář

provádí montáž i demontáž jednotlivých částí motorového vozidla včetně karoserie. Opravuje drobná poškození laku karoserie, nanáší antikorozní nátěry. Jednotlivé plochy v případě potřeby tmelí a zabrušuje, sváří, pájí díly z tenkého plechu, vyrovnává a brousí, montuje příslušenství a doplňky karoserie či skříně vozidla.

Keramik

zhotovuje výrobky z keramiky a porcelánu. Připrava keramické hmoty a glazury. Pracuje na hrnčířském kruhu, vytáčí keramické výrobky nebo lisuje výrobky na poloautomatických a automatických lisech. Provádí vypalování výrobků v tunelových, komorových, kulatých a šachtových pecích.

Klempíř letecký

provádí základní klempířské práce jako je ohýbání a vystřihování plechů, svařování. Z jednotlivých plechů sestavuje a snýtovává jednoduché podsestavy letadel, pracuje na výrobě prvodílců nebo na montáži. Letadla se vyrábí za pomoci moderních technologií, ale z velké části ručně (ne na CNC strojích), proto je nezbytná zručnost. Letecký klempíř pracuje s velmi drahými materiály, proto musí pracovat přesně a s rozvahou. Musí mít technické myšlení, prostorovou představivost a umět číst technické výkresy.

Klempíř – sestavář

sestavuje náročné podsestavy letadla. Smontovává jednotlivé části draku (letadla) – přední část, trup a ocas. K sestavení používá zejména nýtování. Svařované sestavy lícuje a vybrušuje do požadovaných rozměrů, zhotovuje olejové a palivové nádrže pro letouny, kde jsou vysoké nároky na přesnost a těsnost. Zhotovuje tvarově složité kryty leteckých motorů. Pracuje podle technických výkresů, musí umět číst technické výkresy a dokumentaci. Pracuje v týmu, proto se vyžaduje schopnost pracovat v týmu, komunikovat, být přesný a spolehlivý. Musí přísně dodržovat předepsané technologické postupy, musí být tvořivý a mít technické myšlení.

Klempíř stavební

provádí základní klempířské práce jako je ohýbání a střihání plechů, svařování a nýtování. Tvoří výrobky pro stavby, zejména pro střechy jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby, dílce plechových krytin, plechové parapety nebo střešní výlezy. Oplechovává komíny, zdi, podezdívky, balkony, terasy, vytváří části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod. Pracuje ručně nebo na jednoduchých strojích. Nemusí být tak přesný jako letecký klempíř. Pracuje zpravidla venku za každého počasí. Provádí klempířské práce na sklonitých a plochých střechách, pracuje ve výškách. Musí umět číst technické výkresy a rozumět stavební dokumentaci.

Knihovník

pracuje v informačních střediscích, knihovnách, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru. Sleduje knižní novinky, katalogizuje je, třídí je, poskytuje poradenské služby čtenářům. Vedle práce s informace zajišťuje organizačně chod knihovny. Někdy pracuje s důležitými informacemi, které je nutné uchovat a založit do archivního systému pro budoucí využití. Tyto informace mají vědecký, technický, ekonomický a jiný charakter.

Kominík

pravidelně kontroluje topeniště na tuhá, plynná i kapalná paliva a spalinové cesty. Provádí drobné opravy komínů a jejich příslušenství. Měří a vypočítává tah, navrhuje a vložkuje komíny, odstraňuje tahové závady. Čistí a provádí technické prohlídky kotlů ústředního vytápění. Zná aktuální zákony a předpisy vztahující se ke kominickému řemeslu. Čistí, kontroluje a zkouší spalinové cesty komínů. Provádí drobné opravy topných zařízení na pevná paliva, plynové kotle i kotle pro kapalná paliva. Provádí technické prohlídky topenišť a zjišťuje závady topných zařízení v průmyslových objektech. Opravuje kouřovody a komíny. Provádí také montáž, opravy a kontroly zařízení sloužících pro regulaci a optimalizaci komínového tahu. Měří účinnost spalování (komínové ztráty), měří a vypočítává obsah a skladby spalin, měří prachové částice, komínový tah, vlhkost paliva, tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu a provádí analýzy popela. Provádí revizi a poté vydává zprávy o revizi kotlů na všechny druhy paliva, komínů a kouřovodů, spalinový cest.

Konstruktér – technik

pracuje pod vedením strojního inženýra – konstruktéra. Provádí konstrukční práce ve speciálních grafických programech. Spolupodílí se na vývoji - navrhuje a zpracovává řešení daného úkolu ve formě technické dokumentace, seznamů a zpráv. Zpracovává dokumentaci v systému, připravuje a spolupracuje na konstrukčních změnách. Provádí konstrukční dozor při výrobě navržených celků. Spolupracuje s ostatními technickými i výrobními odděleními.

Kontrolor kvality

uplatňuje se ve všech oborech, od chemie, přes stavebnictví, strojařinu až po elektroprůmysl. Cílem kontrola kvlity je kontrolovat stav věcí, produktů, služeb podel předepsaných postupů a tím předcházet zmetkovosti ve výrobě. Nekvalitní výrobky poškozují dobré jméno firmy, snižují konkurenceschopnost atd. Ve firmách probíhají kontroly vstupní, které se týkají kontroly surovin, ze kterých firma vyrábí, průběžné, které mají za cíl odcyhtit chybu ve výrobě, a výstupní, které kontrolují výrobek jako celek. Moderní firmy si dnes vypracovávají celý systém kontrol a získávají za to různé certifikáty.

Kontrolor kvality potravin

podle stanovených postupů kontroluje, zda byly dodrženy navržené postupy při výrobě potravin, zda byly použity předepsané suroviny, ve správném množství, kontroluje stáří potravin a jejich správné skladování.

Kosmetička

provádí odbornou péči o pleť, čištění, kosmetickou masáž, odstraňování chloupků, aplikaci pleťových masek, barvení a úpravu řas a obočí, celkové líčení. Je schopná udělat i barevnou typologii. Prodává kosmetické přípravky. Musí být zručná, kreativní, čistotná, mít estetické cítění, kultivovaný zjev a vystupování. Sleduje nové trendy a nové kosmetické přípravky. Umí jednat s lidmi, je diskrétní - spoustu lidí se jí svěřuje. Zpravidla pracuje na živnostenský list, proto by měla mít obchodního ducha. Nesní trpět kožními chorobami ani alergiemi zejména na chemikálie a poruchy barvocitu.

Kouč

podporuje hledání nových řešení a rozvoj člověka v určité oblasti. Touto oblastí může být kariéra, sport či jakýkoli jiný proces získání určitých dovedností a schopností. Kouč není trenérem ani poradcem. Kouč hledá pomocí otázek s klientem a pro klienta nejlepší řešení. Lze říct, že kouč pomáhá člověku dostat se z bodu A do bodu B pomocí "nástrojů" a kroků, které si zvolí sám klient.

Kovář

zpracovává v kovářské výhni (nad ohněm) kovy a vyrábí z nich různé užitkové nebo ozdobné věci. Kovář zpracovává různé druhy kovů, počínaje olovem a konče ocelí. Kováři často vyrábí kování na dveře, výplně plotů, svícny a další dekorativní předměty. Kovář pracuje ve strojírenské průmyslové výrobě, dělá strojní kování a různé dílce do strojů, zámků apod. Kovář může být i umělec, potom se nazývá umělecký kovář. Specializovaný kovář, jenž vyrábí podkovy pro koně se nazývá podkovář.

Krejčí

pracuje v zakázkové výrobě, kde má na starosti ušití celého oděvu, vyzkoušení, úpravu až po finální práce. V zakázkové výrobě se očekává tvořivost, originalita, nápady, ale i konvenční šití. Krejčí může pracovat v sériové výrobě, kde provádí jen jeden úkon ve velkém množství. Tato práce se opakuje a je odmměňována úkolově. Vyžaduje se rutinní práce a zručnost.

Kriminalista

úkolem kriminalisty, policejního vyšetřovatele je objasňovat spáchané trestné činy. Provádí šetření na místě trestného činu, zajišťuje stopy a důkazy pro policejní vyšetřování, získává důležité informace, které vedou k objasnění případu. Vyslýchá oběti trestných činů, svědky a podezřelé, sepisuje zprávy a hlášení o průběhu a výsledku vyšetřování. Tyto stopy, důkazy, zprávy a informace zajistí předepsaným způsobem tak, mohly být předloženy u soudu a odpovídaly předpisům, zákonům a byly v souladu s trestním právem ČR. Spolupracuje s dalšími složkami policie, v případě mezinárodních zločinců komunikuje i s policií jiných zemí nebo s Interpolem.

Krizový manažer

řídí firmu v krizi. Firma se ocitne v krizi tehdy, když nejsou jednotlivé firemní systémy (výroba, používané technologie, kvalifikační předpoklady zaměstnanců, marketing a obchod apod.) v rovnováze. Úkolem krizového manažera je uvést tento nesoulad a nerovnováhu do pořádku. Krizový manažer nastupuje do firmy už v době, kdy je firma krizí zasažena a setrvává v ní po dobu nezbytnou k napravení věcí. Krizové řízení je řízení tedy řízení" ve zkratce", to znamená, že v krátkém čase sjednává nápravu. Požadavky na krizového manažera jsou mimořádně vysoké. Během krátké doby musí analyzovat (diagnostikovat) hospodářskou situaci ve firmě (tzn. hospodářské zdraví či nedostatky jednotlivých oddělení a systémů - př. technologie, materiálové zabezpečení, úroveň odborných znalostí odborných zaměstnanců apod.), určit hloubku případné krize a co nejdříve stanovit opatření na její zmírnění či odstranění. Práce krizového manažera může končit řízenou likvidací firmy nebo jejím vyvedením z krize.

Kuchař

připravuje studenou i teplou kuchyni. Objednává, uskladňuje a kontroluje zboží. Sestavuje nové recepty i jídelníček, aranžuje bufety a bankety, dohlíží na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, vyhodnocuje náklady na pokrm a ztráty ve výrobě, měl by být čistotný, kreativní, sledovat nové trendy, obratný. Měl by mít estetické cítění, dobrou paměť a schopností organizovat práci. Měl by být schopen pracovat v časovém stresu. Musí mít dobrou chuťovou a čichovou rozlišovací schopnost, nesmí být bacilonosičem.

L

Lékař

provádí různá vyšetření, na základě kterých stanoví diagnózu. Ta umožní zvolit správný léčebný postup, operační zákrok apod. Lékař by měl léčebné postupy konzultovat s pacientem. Ve složitých případech řeší léčebný postup tým na konziliu (porada) lékařů různých specializací, která umožní zvolit nejvhodnější léčbu. Lékař provádí preventivní prohlídky, očkování a poradenství. Pracuje na ambulantním oddělení nebo v lůžkových zdravotnických zařízeních. Z povahy práce lékaře je nezbytné neustálé sebevzdělávání se. Měl by být trpělivý a schopný komunikovat se všemi pacienty. Omyly a pochybení u této profese mohou mít nedozírné následky, odpovědnost za zdraví a život pacientů je vysoká.

Lékař – chirurg

provádí operativní úkony buď manuální nebo za pomoci nejnovějších přístrojů. Na začátku léčebného procesu stanoví diagnózu postižení. Poté navrhne operativní postup, operace - chirurgického zákroku. Po operaci následuje pravidelná péče o pacienta po operaci.

Lektor

provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech zpravidla pro dospělé. Zaměření kurzů je velmi rozmanité, od jazykových, přes praktické po vysoce odborné semináře. Lektor se často podílí na tvorbě obsahu vzdělávání, rozdělení učiva do jednotlivých lekcí, připravuje si učební a studijní materiály, prezentační techniku, která může být v některých případech velmi složitá. Lektorem je buď pedagog nebo odborník na určitou oblast. V moderních, rozvíjejících se firmách se klade na vzdělávání zaměstnanců stále větší důraz, protože jen kvalifikovaný a neustále se vzdělávající zaměstnanec přináší do firmy zisk. V poslední době se ve firmách realizuje vzdělávání pomocí jejich interních lektorů.

Lesník

řídí, zajišťuje, organizuje a kontroluje práce ve svém revíru, svěřeném lesnickém úseku. Stará se o les, jeho zdraví, provádí ochrannou službu. Sleduje zvěř, její počty a chování a také kontroluje, zda zvěř nepoškodila kůru stromů. Jako prevenci okusu připravuje různé druhy krmení apod. Zajišťuje celkovou správu majetku a kontroluje myslivecké hospodaření na svěřeném úseku. Součástí práce je i administrativa na lesní správě, spolupráce při řízení prací v pěstební a těžební činnosti lesní správy, organizace a řízení prací na svěřeném úseku. Přiděluje práci a přebírá výsledky od svých podřízených. Zjišťuje a hlásí výskyty lesních škůdců a případných škod.

Letecký inženýr – avionik

podílí se na vývoji elektrických a elektronických systémů v letadle. Navrhuje zástavbu avioniky, tzn. elektrických a elektronických systémů a kabeláže podle požadavků zákazníka a leteckých předpisů. Zpracovává dokumentaci nutnou pro certifikační zkoušky avioniky, včetně výkresové dokumentace. Provádí analýzy v oblasti elektromagnetické kompatibility a ochrany proti sekundárním účinkům blesků, po instalaci do letadla ověřuje funkčnost elektronických a digitálních systémů.

Letecký inženýr – konstruktér

na základě zadaných parametrů navrhuje v konstrukčních systémech celá letadla nebo jejich části (za účelem modernizace a zlepšení technických parametrů letadla – větší dolet, nižší spotřeba paliva, větší rychlost apod.). Během konstrukčních prací provádí výpočty – např. působení aerodynamických sil, spotřeba paliva při dodržení určitých technických parametrů atd. Zpracovává technickou dokumentaci, tzn. výkresy a technické zprávy, musí znát zákony, které se týkají konstruování malých i velkých letadel.

Letecký inženýr – technolog

stanovuje technologické postupy a jejich změny tak, aby byly dodrženy předpisy pro výrobu letadel, byly dodrženy schválené materiály i použito předepsané nářadí pro výrobu či opravu letadel. Technologické postupy pak sepisuje do zprávy o technologickém postupu. Poté hlídá a kontroluje dodržování technologických postupů v praxi.

Letecký mechanik, mechanik letadel

kontroluje technický stav různých letadlových systémů. Provádí čištění, údržbu, seřizování, opravy a výměny jednotlivých zařízení jako kormidel, závěsů, regulátorů otáček, klimatizačního systému i celých pístových nebo tryskových motorů, popř. jejich jednotlivých součástí. Odpovídá za provádění celkových technických prohlídek před odletem a po příletu letadla, technické ošetření letadla při jeho stání na odbavovací ploše (připojení pozemního zdroje, vizuální kontrola letadla zvnitřku i vnějšku, kontrola a dohuštění pneumatik, atd.). Diagnostikuje případné poruchy a závady. Aby mohl vykonávat samostatnou práci na letadlech, musí složit typové zkoušky u Úřadu pro civilní letectví.

Likvidátor pojistných událostí

práce likvidátora začíná tím, že klient nahlásí v pojišťovně pojistnou událost, při které mu vznikla nějaká škoda, např. při autonehodě, na zdraví, škoda na majetku. Likvidátor vše prošetří, prostuduje si podrobně pojistnou smlouvu uzavřenou mezi klientem a pojišťovnou a pak se prošetřuje pojistnou událost. Pokud potřebuje odborné posudky, komunikuje s odborníky, techniky, lékaři a dalšími institucemi. Na základě šetření a zjištění rozsahu škody vypočítává výši pojistného plnění, tzn. částku, kterou pojišťovna klientovi vyplatí. Přitom se řídí podrobně zpracovanými pravidly a předpisy.

Logistik

logistika je věda o pohybu zboží, a také informací v určitém systému. Ve firmě je takovým systémem moderní IT firemní informační systém - např. SAP, Helios apod. Tyto systémy vznikají na míru konkrétní firmy. Logistik získává potřebná data z těchto systémů a analyzuje je. Logistik by měl mít neustále pod kontrolou pohyb zboží, součástek i materiálů. Moderní firemní informační systémy poskytují informace o tom, kdo, kdy, jak dlouho na konkrétním výrobku pracoval, kdo nese odpovědnost za jeho kvalitu. Sleduje se také efektivita využití jednotlivých strojů a zařízení, evidence skladových zásob, součástek, materiálů v určitém okamžiku. Na základě toho pak logistik vstupuje do firemních procesů a usiluje v rámci své pozice o optimalizaci výroby, nákupu, prodeje a dalších procesů směrem dovnitř do firmy (dodávky materiálů apod.) i ven (expedice zboží) k zákazníkovi. Dobře propracovaná firemní logistika může firmě ušetřit dost finančních prostředků.

Logoped

je to odborný pracovník, speciální pedagog, který se zabývá osobami s narušenou komunikační schopností. Logoped dělá speciální logopedická vyšetření a na jejich základě napravuje zjištěné poruchy, nejčastěji poruchy výslovnosti. Pracuje s předškoláky, školáky a jejich rodiči, ale i dospělými lidmi, kteří z nějakého důvodu ztratili schopnost komunikovat, např. po mozkové příhodě, autoněhodě, nádorovém onemocnění mozku apod.

Loutkoherec

interpretuje tvůrčím způsobem role podle dramatického textu, jeho práci řídí režisér. Loutkoherec se vyjadřuje prostřednictím loutek. Pracuje s loutkami, marionetami, maňásky. Loutku může ovládat mnoha způsoby: vedením provázků, drátků, lan nebo vodících tyčí. Může mít loutku také navlečenou na ruce nebo na prstu (maňásci). Některé loutky jsou složitější a vyžadují, aby je ovládalo více vodičů zároveň. Loutkoherec může hrát skryt za nebo nad scénou či být divákům viditelný.

M

Metrolog kalibrační

zajišťuje kalibraci měřidel, to znamená, že porovnává měřidla ve výrobě s etalony měřidel. Kalibrační metrologie se dělá jen v akreditovaných kalibračních laboratořích. Kalibrační metrolog odpovídá za to, že měřicí přístroje skutečně měří správným způsobem to, co měřit mají. Kalibrační metrolog může kalibrovat měřidla a přístrojů v oborech teploty, objemu, tlaku, otáček, času, vlhkosti, objemu kapalin apod. Kalibrace měřidel provádí podle schválených metodik, které odpovídají příslušným předpisům a normám. Kalibrace se provádí i pro měřidla pro chladicí a mrazicí zařízení v laboratoři, pro komorové pece, sušárny. Kalibrační metrolog se musí neustále vzdělávat a sledovat nové trendy v metrologii. K základním požadavkům na vlastnosti patří pečlivost, důslednost, odpovědnost, smysl pro detail, schopnost dotáhnout věci do konce, schopnost dodržovat pravidla a normy, logické myšlení.

Malíř, lakýrník, natěrač

zjišťuje přímo v terénu, jaký je stav povrchů, které má natírat. Než se pustí do natírání, musí si povrch správně ošetřit, připravit – škrábe ho, brousí, tmelí, penetruje řídkým nátěrem, malby a nátěry nanáší štětkou, válečkem, či stříkáním. Používá různé dekorativní techniky, linkování, písma, emblémy. Připravuje a lepí různé druhy tapet - papírové, textilní, sklovláknité, vlisové, vinilové, válečkové, přetíratelné. Lakuje a natírá všechny druhy materiálu, vypočítá spotřebu materiálu.

Manažer bezpečnosti jaderné elektrárny

jeho úkolem je zajistit absolutní bezpečnost jaderné elektrárny. Šetří události, které se staly během minulé směny. Tyto události analyzuje, studuje všechny důležité činnosti za posledních 24 hodin z provozních deníků, proč vznikly, jejich příčiny. Analyzuje příčiny toho, proč se některé události opakují. Analyzuje také události, které se staly ve světě, aby jim na svém pracovišti předešel. Komunikuje se všemi odděleními v jaderné elektrárně i mimo ni. Komunikuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, s inspektory. Musí znát velmi dobře teoreticky i prakticky technologii, která se používá. Neustále se vzdělává, školí i další personál. Cílem těchto školení je poučit se z kritických událostí a vyvarovat se stejných chyb v budoucnu. Spolupracuje také na významných projektech, které vedou ke zvýšení bezpečnosti elektrárny a prodloužení její životnosti.

Manažer hotelu a gastrozařízení

řídí hotel, restauraci, bar, hospodu apod. Stanoví strategický plán, vizi na směřování hotelu / gastrozařízení. Odpovídá za plnění plánu, za dobré hospodářské výsledky, za zisk. S tím souvisí zajištění kvalitní nabídky služeb, zaměstnávání kompetentních lidí, jejich řízení, vedení, komunikaci s nimi, motivaci, hodnocení jejich práce, odměňování, popř. vzdělávání všech zaměstnanců. Aby zajistil odbyt služby, musí provádět dobře cílenou a efektivní reklamu a propagaci, vyhledávat nové služby a příležitosti pro zisk. Jedná a zastupuje hotel a podobná zařízení při jednáních s obchodními partnery v České republice i zahraničí. Pro zajištění dobrého hospodářského výsledku je důležité získat a udržet si zákazníky, obstát ve velké konkurenci. Je třeba se neustále zlepšovat, hledat nové možnosti, být kreativní, mít správné nápady, mít zaměstnance, na které je možné se spolehnout, vytvořit jim zajímavé pracovní prostředí, motivační systémy, na druhé straně i propracovat kontrolní mechanizmy.

Manažer kvality

vyhodnocuje kvalitu odvedené práce, výrobků a služeb. Provádí analýzy (rozbory), které mají za cíl zlepšit kvalitu – někdy pomocí nových technologií, dokonalejšího systému kontroly pracovníků, pomocí dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců, poradenskými službami apod. Zpracovává soubor opatření, na jejich základě předchází chybám ve výrobě i administraci. Stanovuje přípustný počet chybných výrobků na určitý počet správných výrobků. Manažer kvality zpracovává směrnice pro sledování a vyhodnocování kvality, kterými se musí řídit všechna oddělení ve firmě. Připravuje a zajišťuje interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech. Předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.

Manažer marketingu

je specialista v oblasti ekonomie, řídí ve firmě procesy, které se týkají efektivního prodeje výrobků a služeb. Jeho úkolem je zjišťovat potřeby a přání zákazníka. Pro průzkum trhu využívá speciálních metod, např. dotazníková šetření, ankety apod. Ze zjištěných skutečností pak navrhne opatření, která by měla vést k lepším obchodním výsledkům – prodej produktu v určitém čase, na určitém místě, za určitou cenu, s přiměřenými náklady na reklamu. Marketing se dotýká všech činností firmy – od výroby, skladování, logistiku a prodej.

Manažer obchodu (obchodní ředitel)

pracuje ve větších firmách a řídí obchodní oddělení. Jeho cílem je vytvořit takovou obchodní firemní strategii, aby prodal maximum firemních výrobků a zajistil tak práci lidem v celé firmě. Patří mezi nejužší vedení společnosti. Na něm záleží úspěch firmy, pokud nezajistí prodej výrobků, nemá firma za co vyrábět, nemá na materiál, na mzdy zaměstnanců, na nákup surovin, na nové technologie a výroba ve firmě se zastaví. Obchodní manažer propracovává obchodní strategii firmy, zjišťuje požadavky ze strany zákazníků a o nich pak informuje ve firmě. Dobrá firma musí umět rychle reagovat na potřeby trhu. Dobrý obchodník se musí vyznat v produktech, které prodává, musí být dobrý psycholog prodeje, aby vystihl co nejvíce potřeby trhu a konkrétních zákazníků či skupiny zákazníků, také musí mít aspoň základní ekonomické vzdělání, musí umět vyjednávat o zakázce.

Manažer reklamy

pracuje buď ve firmě a stará se o reklamu jedné firmy nebo v reklamní agentuře a zpracovává zakázky od zákazníků. Zajišťuje propagaci výrobků, značky, firmy, účastní se různých prezentačních akcí, veletrhů, má nejnovější informace o tom, co se děje ve firmě. Vhodným způsobem (slovem, slogany či graficky) určité informace pak předává dál. Komunikuje s útvary uvnitř firmy a na základě informací od nich patří, navrhuje reklamní strategii. Jako manažer řídí tým lidí, rozděluje úkoly a kontroluje jejich plnění, motivuje, odměňuje. Má velmi dobrý přehled o nejnovějších trendech v reklamní tvorbě, o formách prezentace v tištěné i elektronické podobě, zvládá multimediální prostředí na velmi dobré úrovni. Vyhodnocuje efektivitu jednotlivých reklamních kampaní, může na základě sociologického průzkumu zaměřit reklamu na určitou cílovou skupinu a podle toho, komu je určena, zvolit styl, prostředky, způsob oslovení. Neustále se učí. Měl by být dostatečně kreativní, mít grafické cítění a originální nápady, měl by umět jednat a vycházet s lidmi.

Manažer sociální instituce

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo velké sociální zařízení. Plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění. Rozhoduje a kontroluje plnění cílů, práci lidí i chod celé instituce, např. psychologické poradny, domu dětí a mládeže, vzdělávací agentury. Taková instituce zpravidla poskytuje služby jiným lidem, zpravidla zaměstnává tzv. pomáhající profese, speciální a sociální pracovníky, pedagogy, psychology, zdravotníky. Taková práce je nesmírně psychicky i fyzicky náročná. Proto manažer takové instituce musí dbát na kvalitní práci směrem k zákazníkům a sám musí vytvořit ty nejlepší podmínky pro to, aby se zaměstnancům dobře pracovalo. Moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem. Manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidi motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky. V týmu dbá o příznivé mezilidské vztahy apod. Vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se instituce měla vyvíjet v budoucnu.

Manažer v divadle

může řídit malou scénu o třech lidech, ale také velké divadlo. V tomto povolání je nutné znát umělecké, divadelní a herecké prostředí, stejně tak je důležité mít ekonomické znalosti a zkušenosti. Stejně jako ostatní manažeři plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá úkoly od svých zaměstnanců, zajišťuje dobré podmínky pro jejich práci. Vede tým lidí, umělců, herců, dramatiků, režisérů, pomocného personálu. Řídí týmovou práci, motivuje lidi, rozděluje pravomoci, má odpovědnost za kvalitní řízení lidí. Na řízení instituce se podílejí další manažeři: marketingový manažer, produktový manažer apod. podle velikosti firmy. V případě velkých existenčních problémů, může přinést řešení krizový manažer. Moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem. Manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidí motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky. V týmu dbá o příznivé mezilidské vztahy apod. Vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se firma měla vyvíjet v budoucnu.

Manažer

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo celou firmu. Plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění. Vede tým lidí, řídí týmovou práci, motivuje lidi, rozděluje pravomoci, má odpovědnost za kvalitní řízení lidí. Rozhoduje a kontroluje plnění cílů, práci lidí i chod celé firmy. Řízení firmy ve větší firmě má zpravidla na starosti tým manažerů – tvoří ho hlavní manažer (odpovídá za řízení celé firmy, za efektivní propojení všech procesů ve firmě), výrobní manažer, manažer řízení kvality, marketingový manažer, produktový manažer, personalista apod. podle velikosti firmy. V případě velkých existenčních problémů, může přinést řešení krizový manažer. Moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem. Manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidí motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky. V týmu dbá o příznivé mezilidské vztahy apod. Vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se firma měla vyvíjet v budoucnu.

Manažer zahraničního obchodu

zastupuje firmu při jednáních se stávajícími zahraničními obchodními partnery, vyhledává nové obchodní partnery, prezentuje firmu na veletrzích a dalších obchodních jednáních. Odpovídá za výběr vhodného a spolehlivého partnera, prověřuje a ověřuje jeho spolehlivost a portfolio. V případě navázání nového obchodního kontaktu, připraví procesně veškeré dokumenty, podklady, návrh smlouvy o dodávce zboží, materiálu apod., o právech a povinnostech obou stran, o cenách apod. Manažer podporuje svůj tým, který v terénu, v ČR i zahraničí vyjednává a poté formálně uzavírá obchodní vztahy, vyřizuje tuzemské i zahraniční objednávky a každý den komunikuje v cizím jazyce se zahraničními zákazníky.

Maskér

Profesionální maskér se uplatní v divadle, televizi, u filmu. Maskér vytváří návrhy masek, maskování a líčení. Vytváří speciální výrazové efekty pro uměleckou tvorbu. Vytváří a upravuje účesy účinkujících. Zajišťuje umělecké, technické a organizační kvality maskérských prací během celého představení nebo natáčení.

Materiálový inženýr

materiálové inženýrství leží na rozhraní přírodních věd – fyzikální chemie, technických věd a výrobní technologie. Usiluje o vzájemné propojení poznatků ze všech oborů a jejich následné využití v praxi. Materiálový inženýr se specializuje na využití starých i nových a nově vyvíjených materiálů, od kovových materiálů a jejich slitin, polymerních materiálů zahrnující plasty a pryže, skla, keramických materiálů a kompozitů až po materiály, které se používají v elektrotechnice. Materiálový inženýr systematicky využívá poznatky o technologii materiálů, jejich struktuře a vlastnostech k tomu, aby navrhl co nejoptimálnější řešení pro konkrétní zadání, např. zvolil nejvhodnější materiál, z něhož má být vybudována nosná konstrukce mostu, budovy apod.

Mechanik seřizovač

seřizuje, obsluhuje a provádí jednodušší programování CNC obráběcích strojů a linek. Udržuje běžné a programově řízené konvenční stroje s tvrdým programem a číslicově řízené stroje. Nastavuje a kontroluje příslušné nástroje, osy CNC strojů, sestavuje řídící programy a navrhuje technologické postupy. Provádí složitější údržbu a nastavení CNC strojů. Seřizovač ovládá kovoobrábění na CNC strojích a ti nejlepší kovoobraběči (obsluha CNC strojů) se pak mohou propracovat k seřizování. Zpravidla jeden seřizovač má na starosti více CNC strojů.

Mechatronik

pracuje v týmu, který vyvíjí, inovuje, sestavuje nové automatické nebo robotické stroje nebo jejich části. Následně tyto složité stroje oživuje, nastavuje. Mechatronik využívá znalosti z elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, hydrauliky, informatiky, elektrotechnologie a strojírenských technologií.

Mentor

jeho úkolem je uvést nového, méně zkušeného zaměstnance do úřadu, zapracovat ho na určitou pozici a předat mu zkušenosti, dát mu dobrý příklad. Mentor respektuje názory svých žáků, klientů, aktivně naslouchá, drží slovo, je důsledný a chápavý. Poskytuje podporu, vedení a objektivní pohled na to, jak a kam se může klient vyvíjet a čeho může dosáhnout.

Metrolog

je to specialista na měření určitých fyzikálních jevů a veličin výrobků a procesů v průmyslové výrobě a ve výrobních a zkušebních procesech. Měří, zda jsou během výroby použity předepsané podmínky, jako jsou teplota, tlak, otáčky, vlhkost, pružnost, normy, parametry, tvary dle výrobní dokumentace. V rámci metrologických předpisů metrolog odpovídá i za celkovou péči o měřidla, udržování měřidel, eviduje je. Odpovídá i za předepsané označení měřidel, dbá o jejich správné skladování. Vedle měření provádí kontrolní činnost. Kontroluje, zda výrobek má předepsané fyzikální hodnoty.

Mistr odborného výcviku

Je pedagog na střední odborné škole, má na starosti skupinu učňů a odbornou praxi. Při výuce vychází ze školních vzdělávacích programů. Spolupracuje s firmami a odborníky z praxe. Vedle pedagogické činnosti se stará o stroje a zařízení, které slouží k výuce.

Mistr ve výrobě

řídí menší tým lidí ve výrobě nebo celou dílnu. Zajišťuje plynulý chod výroby, kvalitně zpracované výrobní postupy, dostatek kvalitního materiálu, kvalitní a předepsané výrobní nástroje pro dělníky, zajišťuje bezvadný provoz strojů a zařízení. Stejně tak se stará o dostatečnou kvalifikaci svým zaměstnanců, v případě potřeby doporučují nebo pro ně i zajistí vzdělávání. V případě nemoci zajišťuje zástup za nemocné zaměstnance. Pokud dílna stojí a nevyrábí nebo vyrábí nekvalitně, je to špatně pro celou firmu.

Moderátor

se stará o moderování pořadů a relací, vytváří scénáře pro diskusní pořady a textové podklady pro rozhlasová vysílání. Komentuje nebo vede diskuse během živého vysílání. Připravuje a reprodukuje české nebo cizojazyčné texty na konferencích, případně ve spolupráci s externími dodavateli příspěvků.

Montér suchých staveb

vvytváří dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, příček a stropních podhledů. Montuje sádrokartonové konstrukce, půdní vestavby, zhotovuje také suché plovoucí podlahy. Provádí jednoduché tepelné izolace, opravy a rekonstrukce budov včetně jejich zateplování. Umí číst projektovou a technickou dokumentaci, dodržovat technologické postupy. Pracuje v hlučném a prašném prostředí staveb.

Muzikoterapeut

pracuje s člověkem, který se dlouhodobě necítí v psychické pohodě. Muzikoterapeut používá hudbu k odstranění problémů v komunikaci, úzkostných stavů, neuróz apod. Z pohledu muzikoterapie je hudební výtvor určitá forma komunikace. Muzikoterapie nemá za cíl rozvíjet umělecké dovednosti, ale směřuje ke zlepšení prožívání člověka.

Mzdová účetní

každý měsíc zpracovává mzdy zaměstnanců. Kompletuje osobní spis zaměstnance, eviduje změny osobních údajů apod. Komunikuje s institucemi jako jsou zdravotní pojišťovny, Správa sociálního zabezpečení a finanční úřadem. Odpovídá za správný výpočet a výši odvodů. Komunikuje se zaměstnanci.

Manažer v zařízeních pro děti a mládež

řídí malou instituci, zařízení pro děti, které mohou mít problémy s chováním, různé handicapy, sociální problémy, nefunkční rodiny. Zařízení se může věnovat volnočasovým aktivitám dětí, být ZUŠ apod., může provozovat sportovní, výtvarné, hudební, dramatické činnosti. Instituce může být soukromou nebo státní. Manažer musí být kreativní a hledat s týmem způsoby, jak zaujmout děti. Měl by být spolehlivý, zodpovědný a pro rodiče důvěryhodný. Jako manažer plánuje, stanovuje cíle, rozhoduje, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným. Vede tým lidí, řídí týmovou práci.

N

Návrhář obuvi

Nástrojář

vyrábí kusové, ne sériové nástroje, proto dovednosti nástrojářů jsou velmi široké. Obrábí kovové materiály jak ručně, tak i na klasických strojích (fréza, soustruh, vrtačky apod.) nebo na CNC strojích. Používá různé pracovní postupy, nářadí, nástroje. Jednotlivé komponenty pak montuje dohromady. Má velmi dobré znalosti všech kovových materiálů. Provádí montáž a demontáž forem, včetně jejich údržby a oprav. Jeho předností je široký záběr činností, znalosti, zručnost a bohaté zkušenosti.

Návrhář oděvů

navrhuje oděvy pro sériovou nebo zakázkovou výrobu, samostatnou originální tvorbu, společenské oděvy, sportovní kolekce a dresy, např. pro olympijské hry apod. Zpracovává také návrhy scénických kostýmů pro film, divadlo apod. Zná nejrůznější materiály od přírodních, syntetických až po speciální materiály, ze kterých se oděvy vyrábí, např. termooblečení či jiné sportovní dresy, kombinuje různé materiály, barevné odstíny, styly. Někdy organizuje přehlídky vlastní tvorby. Zvládá základy krejčovského řemesla. Návrhy tvoří pomocí tužky a papíru nebo pomocí PC grafického programu. Sleduje nové trendy. Potřebuje mít fantazii, originální nápady, kreativní myšlení, představivost, chuť objevovat nové věci a určitou míru hledání nových přístupů. Musí se umět prosadit.

Notář

vykonává notářské činnosti, tzn. ověřuje platnost a pravost podpisů na dokumentech, platnost dokumentů. Sepisuje listiny o právních úkonech. Přijímá závěti, předměty, cenné papíry či finanční obnosy do notářské úschovy. Vykonává správu majetku a ve věcech majetkových zastupuje majitele. Může také zastupovat osoby ve správním a občanském soudním řízení. K výkonu povolání je třeba vysokoškolské vzdělání i notářská zkouška. Před jejím složením čekatel pracuje jako koncipient, jako pomocný úředník, který se připravuje na notářskou praxi.

Novinář

pracuje samostatně, připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi a digitální média. Musí neustále vnímat dění kolem sebe, být u důležitých událostí, musí je umět prosadit ke zveřejnění. Po technické stránce (tzn. gramaticky a graficky) připravuje články a předlohy k vydání. Zvládá velmi dobře informační technologie a český jazyk, popř. i cizí jazyk. Měl by mít strukturované myšlení, aby byly jeho články čtivé a obsahově přehledné.

Novinář investigativní

pátrá po pozadí a souvislostech případů veřejného zájmu. Musí neustále vnímat dění kolem sebe, být u důležitých událostí, musí je umět prosadit ke zveřejnění. Cílem práce investigativního novináře je zveřejňování zamlčovaných či odpíraných, ale pro veřejnost důležitých informací. Z anglického výrazu „investigate“, který znamená „vyšetřovat, zkoumat, pátrat po něčem“, proto také investigativní žurnalistika bývá označována za žurnalistiku pátrací či vyšetřovací. Investigativní novinář pracuje v týmu a také samostatně, má kritické myšlení, je schopen vnímat souvislosti, stanovovat hypotézy a pak je ověřovat v praxi. Má zdravé sebevědomí, schopnost komunikovat, vyjednávat, prosadit se. Připravuje zprávy a reportáže pro tisk, rozhlas, televizi a digitální média. Připravuje články k vydání, zvládá informační technologie a český i cizí jazyk.

O

Obchodník

hlavním úkolem obchodníka je prodat. Vyhledává nové zákazníky a stará se o ty stávající. Zjišťuje jejich potřeby, připravuje jim nabídky, informuje je o novinkách. Často také poskytuje technické poradenství, připravuje podklady pro obchodní jednání, pro uzavírání smluv, fakturaci. Sleduje platby zákazníka, je-li třeba, stará se i pohledávky. Stará se o přepravu dovozních i vývozních zásilek, jedná s orgány celní správy, s finančními úřady. Obchodník po celý rok cestuje po svém regionu, uskutečňuje několik schůzek denně, o své práci provádí záznamy, reporty, hlášení, které předává svému nadřízenému, kterým může být vedoucí prodeje, či obchodní ředitel. O úspěchu obchodníka rozhoduje zejména obchodní talent, schopnost naslouchat a komunikovat. Je samostatný, spolehlivý, slušně a seriózně vystupuje, umí vyjednávat. Úspěšný obchodník ví, že je nejlepší mít spokojeného, vracejícího se zákazníka.

Obchodník v reklamní agentuře

zajišťuje dílčí odborné práce na úseku obchodní agendy firmy. Připravuje podklady pro obchodní jednání, pro uzavírání smluv, pro vymáhání pohledávek a zajišťuje realizaci zakázek včetně jejich evidence. Stará se o evidenci jednotlivých zákazníků podle typu zakázek, sídla a způsobu placení. Předmětem obchodu je reklama, propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. V dnešní době se reklama dynamicky vyvíjí, hledají se neustále nové způsoby, média a formy propagace. Obchodník přináší nové podněty a přání od zákazníků tvůrcům reklamy. Od obchodníka se vyžadují obchodní a ekonomické znalosti, znalosti z oblasti reklamy a také psychologie prodeje.

Obsluha CNC strojů

opracovává obrobky na moderních číslicově řízených strojích, automatizovaných linkách a průmyslových robotech. Pracuje podle programu, který mu vytvořil speciální odborník – programátor CNC strojů. Obráběč po určité době provádí měření a kontrolu rozměrů obrobku a kvalitu (ostří nástrojů), kontroluje i kvalitu materiálu obrobků. V případě, že se liší naměřené hodnoty od technické dokumentace, provádí korekce programu. Provádí jednoduchou údržbu CNC stroje. Umí číst technické výkresy, zná kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.), včetně technologie obrábění kovů. Povolání je na trhu práce velmi žádané.

Oční technik

zhotovuje všechny druhy brýlí a jiné korekční pomůcky dle předpisu očního lékaře. Zajišťuje úpravy a opravy poškozených brýlí. Vyměňuje skla brýlí zákazníkům za silnější nebo slabší. Provádí poradenskou činnost pro uživatele brýlí a čoček a veškeré brýlové optiky. Pracuje ve specializovaných zařízeních a prodejnách oční optiky. Vede samostatnou administrativní agendu, která je spojená s prací očního technika a prodejem. Vystavuje potvrzení o převzetí zakázek, příjem peněz, vedení účtů. Je zručný, má velmi dobrou jemnou motoriku, vlastnosti soustředěnost, spolehlivost, přesnost.

Operátor primárního okruhu v jaderné elektrárně

pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem sekundárního okruhu a vedoucím bloku) a řídí chod jaderného reaktoru. Pracuje se systémem, který zpracovává desetitisíce údajů o teplotě, tlaku, průtocích a nejrůznějších radiačních veličinách. Jeho činnost v jaderné elektrárně probíhá na základě předem popsaných postupů vyžadovaných jadernou legislativou. Tyto předpisy musí dodržovat. Krizové situace se učí zvládat na simulátoru. Řídí akce během období měsíční odstávky pro výměnu paliva, odstavení různých zařízení elektrárny, aby na nich mohla proběhnout kontrola či oprava. Poté dohlíží nad tím, aby byla znovu správně uvedena do provozu. Jednou za jeden až čtyři roky (dle úspěšnosti posledních zkoušek) skládá náročné státní zkoušky. Musí projít úspěšně přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i bezpečnostní prověrky. Požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická stabilita, schopnost rychlé reakce. Pokud kandidát splní základní požadavky, čeká jej dvouleté studium ve školicím středisku v ČEZ. Po složení státních zkoušek pracuje nejprve pod dohledem služebně staršího kolegy na sekundárním okruhu (turbína, generátor). Teprve po několika letech samostatné práce se může začít připravovat na operátora primárního okruhu. Jedná se o směnové pracovníky.

Operátor sekundárního okruhu v jaderné elektrárně

pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem primárního okruhu a vedoucím bloku) a obsluhuje ji. Řídí, koordinuje činnosti a kontroluje činnosti na sekundární části jaderné elektrárny, to je zařízení od parogenerátoru, přes turbínu (která pohání generátor pro výrobu elektřiny), čerpadla (pro dopravení ochlazené vody zpět do parogenerátoru), až po venkovní zařízení jako jsou například chladicí věže, a také systémy pro vyvedení elektřiny, různé pomocné systémy. Zpracovává velké množství údajů, kontroluje jejich hodnoty. Musí neustále sledovat nové technologie. Havarijní situace se učí zvládat na simulátoru (je to simulátor celé blokové dozorny, z blokové dozorny se řídí celá jaderná elektrárna), kde si cvičí různé bezpečnostní postupy. Po absolvování VŠ studia nastupuje na dvouleté školení na školicím středisku ČEZ, následně může začít pracovat jako operátor-nováček pod dohledem zkušeného operátora. Připravuje se na závěrečnou zkoušku, teprve po jejím složení může začít pracovat jako operátor sekundárního okruhu. Pravidelně skládá také opakovací státní zkoušky (a 1-4 roky). Musí projít úspěšně přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i bezpečnostní prověrky. Požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická stabilita, schopnost rychlé reakce. Jedná se o směnové pracovníky.

Optik (ve výrobě)

pracuje ve výrobním procesu, kde se nejmodernějšími technologiemi vyrábí a obrábí optiku pro průmyslové, vojenské, lékařské, laboratorní využití. Optika se opracovává pomocí klasických nebo CNC technologií obrábění (včetně obrábění magnesiových odlitků) a provádí různé druhy povrchových a tepelných úprav. Vyžadují se odborné znalosti v oboru.

Optometrista

je zdravotnický pracovník, je mezistupněm mezi očním optikem a očním lékařem. Specializuje se na vyšetření a měření zraku (např. na automatickém refraktometru, mikroskopem kontroluje stav předního segmentu očí). Na základě zjištěných informací doporučí pacientovi vhodnou korekční pomůcku pro zrak. Měří zrak a předepisuje brýle. Doporučuje a zhotovuje optické pomůcky podle předpisu. Pomocí sklíčkování zjišťuje počet dioptrií. Zná velmi dobře vady očí. Podle typu refrakční vady doporučuje vhodnou optickou pomůcku, brýlovou obroučku i typ skel. Doporučuje i aplikaci očních čoček. Optometrista ale neléčí oči a oční vady. Optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil podmínky pro registraci a získal registraci u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ošetřovatel zvířat

stará se o všechna hospodářská zvířata, má znalosti z ošetřování a krmení. Stará se o jejich správnou výživu, vyzná se v krmivářství. Zpravidla si musí připravit seno, obilí či jiné krmení nebo je krmí granulovanými krmivy. To závisí na tom, zda se farma či statek hlásí k ekologickému hospodaření. V rámci preventivních programů se snaží nemocem zvířat předcházet, pokud se vyskytnout, upozorní na to nadřízeného zootechnika či veterinárního lékaře. V případě nakažení zvířat a následné léčby, dbá na dodržování léčebného režimu podle veterináře. Má základy veterinárního ošetření zvířat, stará se o porody zvířat, v případě velkých zvířat přivolává veterináře.

P

Pečovatel

poskytuje celkovou obslužnou péči osobě, která se z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemůže o sebe postarat sama. Svoji práci vykonává v pobytových zařízeních sociální péče, ústavech, domech s pečovatelskou službou, v domácnostech apod. Pomáhá klientům při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty, při stravování. Ovládá zdravotnické pomůcky svých klientů, učí je soběstačnosti v jejich prostředí, v domácnosti, podporuje jejich aktivizaci. Podporuje je i psychicky, povzbuzuje je k činnosti, koordinuje pečovatelské činnosti. Pečovatel vykonává fyzicky i psychicky náročnou práci, často se jedná o práci v nepřetržitém provozu.

Pedagog volnočasových aktivit

provádí výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování. Vede zájmové kroužky s různým zaměřením, sportovním, ekologickým apod. Organizuje různé soutěže, přehlídky, prázdninové tábory. Připravuje vzdělávací plány na celý rok. Zajišťuje nákup pomůcek a vybavení pracoviště. Vede administrativu související s jeho pedagogickou činností. Komunikuje s různými úřady, základními i středními školami, rodiči atd.

Pekař

vyrábí různé druhy těsta a tvaruje je. Peče všechny druhy pekařských výrobků, následně je plní, zdobí, popřípadě balí, skladuje, někdy i prodává. Obsluhuje pekárenské stroje, počítačem řízené pece apod. Pak je čistí a provádí celkovou údržbu. Měl by být zručný, tvořivý, čistotný, fyzicky zdatný a zdravý, s dobrými čichovými a chuťovými schopnostmi. Pracuje ve vysokých teplotách, v prašném prostředí. Jeho pracovní doba začíná v noci nebo brzy ráno.

Personalista

obsazuje pracovní místa ve firmě podle požadavků vedoucích pracovníků, nebo podle personálního plánu firmy tak, aby na správných pracovních pozicích byli správní (kvalifikovanými a vysoce kompetentní) zaměstnanci, kteří firmě mohou přinést zisky. Řídí se pravidlem "je chybou během výběrového řízení odmítnout vhodného a přijmout nevhodného zaměstnance". Personalista se stará o systematický rozvoj zaměstnanců, o jejich systematické vzdělávání. V dobrých firmách také organizuje průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Pilot

řídí letadlo nebo vrtulník a zodpovídá za přesné a bezpečné provedení letu v souladu se všemi předpisy. Kromě létání je povinen provádět dostatečnou předletovou přípravu a kontrolu činnosti posádky, a to jak před odletem, tak i po přistání. Každý zájemce o povolání pilota je podroben velmi přísným zdravotním testům, zejména zrak a schopnost rozlišovat barvy, a také psychologickým.

Podlahář

pokládá nebo opravuje podlahovou krytinu, která může být jedno, či vícevrstvá. Podlahy se zhotovují litím, stříkáním nebo se montují. Používají se tradiční klasické materiály jako dřevo (parkety, vlýsky, mozaiky) nebo moderní na bázi umělých pryskyřic, z PVC, pryže, korku, linoleí, textilních povrchů, různých typů koberců. Podlahu dokončuje broušením, nátěry, lištováním styků se stěnami. Měl by dodržovat technologické postupy, umět číst technickou dokumentaci, měřit půdorysné rozměry podlah a vypočítat spotřebu materiálů. Pracuje ve stavební firmě nebo jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), podniká.

Podnikatel

věnuje se podnikání, tedy soustavné činnosti prováděné za účelem zisku. Podnikatel si na začátku vytvoří podnikatelský plán, který obsahuje vize, cíle, poslání, popíše v něm produkt či služby, které chce dodávat na trh, udělá cenovou rozvahu a sestaví první rozpočet. Podniká za účelem dosažení zisku.

Pojišťovací poradce

velmi dobře se orientuje v produktech, pojistných smlouvách. Poskytuje klientům různá doporučení, provádí finanční poradenství na přepážkách a v terénu. Novým i stávajícím klientům nabízí finanční produkty, např. pojištění osob, majetku apod. Podílí se na plnění stanovených obchodních plánů a cílů pojišťovací společnosti. Má velmi dobré komunikační schopnosti, obchodní nadání, nenechá se odradit neúspěchem při jednání s klientem.

Pokrývač

pokládá nebo opravuje střešní krytinu na šikmých nebo rovných střechách. Pod krytinu klade pojistnou hydroizolaci, do střešního pláště montuje střešní okna, výlezy nebo schůdky. Využívá různé typy fólií, montuje střešní latě. Střechy pokrývá krytinami pálenými, betonovými, eternitovými, plechovými, asfaltovými šindeli. Pracuje v hlučném a prašném prostředí staveb, vždy ve výškách. O dobrém výsledku jeho práce rozhoduje pečlivost zpracování detailů. Pokrývač musí umět číst stavební výkresy, musí být zručný, fyzicky zdatný, schopný si vypočítat spotřebu materiálu, ale také dobře zorganizovat postup prací a dopravu materiálu na střechu.

Pořadatel uměleckých výstav

organizuje náročné výstavy, programy a připravuje zpřístupnění památkových objektů. Zajišťuje tuzemské a zahraniční zápůjčky. Spolupracuje se správcem (kurátorem) sbírky, sbírkového fondu, v případě menší instituce se pořadatelem výstav stává správce sbírky. Je to specialista, který se stará o prezentaci děl, zpravidla tematicky zaměřených, někdy se jedná o tematické celky, které jsou zveřejňovány. Stará se (se správcem sbírky) o sbírku vzácných děl v knihovně, galerii, muzeu či archivu. Organizuje průzkum terénu, jehož cílem je vyhledat a zajistit cenné sbírkové předměty. Rozhoduje o jejich pořízení.

Porodní asistentka

zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a ženám po porodu. Připravuje rodičky na porod a vede fyziologické porody, sleduje stav plodu v děloze pomocí speciálních vyšetřovacích metod. Rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky poruch a nemocí. Pomáhá lékaři během komplikovaného porodu či jiného zákroku. Učí matku pečovat o novorozence, poskytuje rady o antikoncepci.

PR manažer

stará se o propagaci a reklamu společnosti. Stanovuje strategický plán akcí. Vyhodnocuje efektivitu reklamních akcí, pořádá prezentační akce, výstavy, účastní se veletrhů, zajišťuje tisk letáků apod. Navazuje nové kontakty, udržuje stávající kontakty za účelem zviditelnění společnosti a jejích výrobků na trhu apod. PR manažer musí zvládat velmi dobře umění komunikace, pravidla společenského chování, má dobré vyjadřovací schopnosti v českém i cizím jazyce.

Pracovník marketingového oddělení

připravuje podklady pro marketingový průzkum, průzkum trhu (podle produktu a podle cílové skupiny, pro kterou je produkt určen, podle konkurence v regionu, podle velikosti regionu, podle způsobu oslovení), následně ho vyhodnocuje a navrhuje více řešení pro zákazníka. Zákazník se pak rozhodne pro jedno z řešení, které pracovník marketingu realizuje. Zpracovává a kontroluje reklamní materiály, spoty, využívá sociální sítě. Vedle toho zabezpečuje i administrativní a analytické činnosti v marketingu, komunikuje s dodavateli.

Pracovník (referent) nákupu

ve firmě má na starosti nákup materiálu, surovin, polotovarů, ze kterých se ve firmě vyrábí produkty nebo poskytují služby. Nákupčí má za cíl zajistit, aby bylo vždy dostatek surovin pro výrobu, aby byly tyto suroviny a polotovary v požadované kvalitě. Pokud by se nevyrábělo, protože nejsou suroviny, znamenalo by to velké ztráty pro firmu, a to se nesmí stát. Není žádoucí, aby se zbytečně dělaly velké zásoby, protože zboží ve skladu jsou "mrtvé" peníze. Nákupčí neustále provádí analýzy a průzkumy trhu, vyhodnocuje kvalitu dodaných surovin od jednotlivých výrobců, sleduje a vyhodnocuje pořizovací náklady a pak z toho dělá různá opatření. Také vyjednává s dodavateli výhodnější podmínky, množstevní slevy apod.

Pracovník (referent) reklamy

stárá se o propagaci a reklamu společnosti. Stanovuje strategický plán akcí. Vyhodnocuje efektivitu reklamních akcí, pořádá prezentační akce, výstavy, účastní se veletrhů, zajišťuje tisk letáků apod. Navazuje nové kontakty, udržuje stávající kontakty za účelem zviditelnění společnosti a jejích výrobků na trhu apod.

Právník

stará se komplexně o veškerou právní agendu společnosti. Připravuje návrhy smluv všech typů, poskytuje právní poradenství manažerům společnosti. Provádí revizi všech právních kroků. Zastupuje společnost při jednáních se třetími stranami. Z pohledu práva upozorňuje manažery na hrozby i příležitosti.

Překladatel

převádí texty z jednoho jazyka do jiného. Překládání je písemné přepisování (tlumočení je převádění mluveného slova) do jiného jazyka. Překládá obecné texty nebo odborné, u překládání odborných textů musí mít alespoň základní orientaci v oboru. Překladatelé a tlumočníci se často na určitou oblast specializují, odborné věci konzultuje se specialisty v daném oboru. Překladatel a tlumočník musí mít velmi dobrou znalost cizího, ale i mateřského jazyka, gramatiky, větné skladby, musí znát slang, žargon apod., aby dokázal přesně vystihnout to, co měl autor textu v úmyslu vyjádřit. Překladatel pracuje na PC, využívá elektrotechnické slovníky a měl by znát do určité míry i grafické programy pro případ, že překládá obrázky či technickou dokumentaci.

Procesní (průmyslový) inženýr

zná velmi dobře výrobní technologie ve firmě, jejich návaznosti a možnosti a limity. Vyhodnocuje tyto firemní procesy, jejich funkčnost a efektivitu, na základě toho pak navrhuje řešení pro jejich zlepšování, optimalizaci procesů (jak nejlépe, nejrychleji, nejkvalitněji, a přitom nejlevněji vyrábět). Pro nevyhovující nebo zastaralé výrobní úseky navrhuje modernější řešení. Analyzuje pracovní cykly, sleduje a optimalizuje nejen výrobu, ale i administraci a plánování výroby, zásoby a materiálové toky apod. Účastní se implementace (zavádění) výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontroluje jejich úspěšnost. V poslední době řeší i zavádění robotické a automatizované výroby.

Prodavač

je specialista na prodej určitého zboží. Umí odborně poradit zákazníkům. Protože dobře zná zboží, je schopen ho předvést, porovnat více produktů, popř. doporučit zákazníkovi pro něj nejvhodnější zboží. Vede záznamy o prodeji, obsluhuje elektronickou pokladnu. Provádí inventury, reklamace zboží apod. V poslední době se stále častěji vedle klasického obchodování využívá i elektronického obchodování prostřednictvím e-shopů. Měl by mít tyto schopnosti: komunikovat a prezentovat zboží zákazníkovi, přesně se vyjádřit, zareagovat na přání zákazníka, měl by umět vyjednávat, mluvit cizím jazykem; pracuje s penězi, měl by být spolehlivý a zodpovědný.

Producent

řídí a koordinuje veškerou činnost při výrobě filmů, divadelních představení a pořadů, odpovídá za vznik filmové a divadelní tvorby. Má na starosti dramaturgii (výběr díla – tak, aby zaujalo), obchodně-ekonomické (musí sehnat finance na film či jiné představení, sestavit rozpočet tak, aby ho schválili nadřízení, hlídat rozpočet), umělecké (film by měl naplnit očekávání, režijní pojetí, herecké obsazení apod.), materiálně technické (tvorba dobových kostýmů, zajištění rekvizit, poradci, maskéři, v závislosti na stylu zajišťuje kulisy, filmové ateliéry, techniku, ozvučení, dabing apod.), organizační a provozní záležitosti (dodržení harmonogramu, natáčecí plány, obsazení herců v konkrétní natáčecí dny apod.).

Programátor IoT (firemních procesů)

programuje PLC (programovatelné logické automaty) a (průmyslové a kolaborativní) roboty. Sestavuje speciální hardware a pak programuje také software řídícího systému. Programuje a poté nastavuje automatizované výrobní činnosti. Jeho úkolem je zajistit celý proces automatické a robotické výroby. V průběhu automatizovaného a robotizovaného výrobního procesu se sbírají a zpracovávají data (big data). Získaná data (BIG DATA) se pak analyzují, vyhodnocují a pak následně využívají pro optimalizace výrobních a řídících procesů.

Programátor

na základě požadavků zákazníka navrhuje algoritmus (základní strukturu programu) v určitém programovacím jazyce. Program píše pomocí zdrojových kódů. Poté testuje to, co navrhl, a dolaďuje program. Programování zahrnuje i následnou údržbu programu, webových aplikací, informačních systémů a řešení.

Programátor CNC strojů

vychází z 3 D modelu (nákres obrobku, součástky v AUTOCADu). Programátor sestaví program pro CNC stroj, kde stanoví přesný postup obrábění, volbu nástrojů, určování řezných podmínek a strategií obrábění tak, aby byl obrobek co nejefektivněji obroben. Navrhuje dráhy řezání a obrábění. Provádí odzkoušení a odladění programu na CNC strojích.

Programování robotů

existují 2 úrovně, ta vyšší programátor robotů specialista, který vytváří nové projekty, nové CNC stroje a systémy, programuje celá robotická hnízda tak, aby fungovala. Takové robotické hnízdo tvoří několik automatizovaných CNC strojů, jsou do systému zaintegrovány další roboti, např. laserová robotická měřidla, která umí komunikovat s CNC hnízdem. Domlouvají se spolu, odstraňují si vzájemné chyby, dělají drobné korekce na osách atd. Nižší úroveň je programátor robotů operátor, někdy se nazývá operátor, který pracuje u CNC a umí udělat jednoduchý obslužný program pro opracování CNC stroje. Součástí jeho práce je najít poruchu stroje, programu (strojního cyklu strojů), tyto poruchy odstranit, upravit řídící program, zálohovat ho, nastavit výrobní proces tak, aby fungoval v nejvyšší kvalitě a výkonu.

Projektant telekomunikačních sítí

zpracovává projektovou dokumentaci telekomunikačních sítí, navrhuje trasy kabelů, umístění vysílačů a přijímačů, podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, způsob připojení – metalika, optika, bezdrátově. Ověřuje průchodnost, propustnost a sílu signálu navržených tras, vypracovává dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Projektant počítačových sítí

zpracovává projektovou dokumentaci počítačových sítí, navrhuje rozvržení jednotlivých PC sestav, trasy kabelů, umístění vysílačů a přijímačů, serverů, využití cloudů, způsob připojení – metalika, optika, bezdrátově. Ověřuje průchodnost, propustnost a sílu signálu navržených tras, vypracovává dokumentaci pro územní a stavební řízení. V rámci PC a IT sítí přiděluje podle pravidel přístupy jednotlivých zaměstnanců do databází.

Průmyslový designer a grafik

zpracovává návrhy a poté realizuje grafické zpracování propagačních a reklamních materiálů, webových stránek, bannerů, inzerce, billboardů, vizitek apod. Ovládá grafické počítačové programy. Průmyslový designér navrhuje vzhled produktů jako jsou např. autosedačky, motorové pily, křovinořezy, osvětlení apod. Průmyslový designér musí mít technické vzdělání, znát materiály a ergonomii navrhovaných produktů, umělecké cítění a výtvarný talent, originální, zajímavé a atraktivní nápady, kreativitu.

Průmyslový (procesní) inženýr

zná velmi výrobní technologie ve firmě, jejich návaznosti a možnosti a limity. Vyhodnocuje tyto firemní procesy, jejich funkčnost a efektivitu, na základě toho pak navrhuje řešení pro jejich zlepšování, optimalizaci procesů (jak nejlépe, nejrychleji, nejkvalitněji, a přitom nejlevněji vyrábět). Pro nevyhovující nebo zastaralé výrobní úseky navrhuje modernější řešení. Analyzuje pracovní cykly, sleduje a optimalizuje nejen výrobu, ale i administraci a plánování výroby, zásoby a materiálové toky apod. Účastní se implementace (zavádění) výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontroluje jejich úspěšnost. V poslední době řeší i zavádění robotické a automatizované výroby.

Průvodce cestovního ruchu

zajišťuje kompletní program pro účastníky zájezdu, včetně nakupování potřebných vstupenek, jízdenek, rezervace míst v restauraci. Rozhoduje o případných nutných změnách programu, tlumočí, jedná se zahraničními partnery, zajišťuje doplňkové služby účastníkům zájezdů dílčí výlety apod. Průvodce doprovází tuzemské zájezdové skupiny na cestách do zahraničí (tzv. pobytové zájezdy), organizuje a doprovází zájezdové skupiny v zahraničí (poznávací zájezdy), které jsou spojené s kvalifikovaným výkladem. Pracuje v cestovní kanceláři na hlavní pracovní poměr nebo častěji jako externí jako zaměstnanec. Externí spolupráce je častější varianta. V tomto případě má cestovní kancelář smluvní zaměstnance, např. vyučující AJ, FJ, ŠJ apod. a najímá si je k průvodcovství. Výhodou tohoto řešení pro cestovní kancelář je to, že je nemusí zaměstnávat po celý rok, ale že nastupují do práce, když má cestovní kancelář má zakázku. Učitelé jazyků mají velmi dobré znalosti o zemích, kde se mluví jazykem, který vystudovali. Navíc znají i reálie, literaturu a mnoho dalších zajímavostí. .

Psychiatr

je lékař. Léčí nemoci mozku. Duševní poruchy a nemoci se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Psychiatři léčí nemoci jako jsou demence, psychotická a neurotická onemocnění, poruchy chování, posttraumatické poruchy apod. Na rozdíl od klinických psychologů mohou předepisovat léky ke zlepšení duševního stavu pacientů. Klinický psycholog hledá jiné cesty ke zlepšení stavu pacienta, mimo jiné terapie, např. kognitivně behaviorální. Na klinikách spolu psychiatr a klinický psycholog velmi úzce spolupracují. Cílem obou je najít nejefektivnější způsob, jak pomoci a ulevit pacientovi od jeho problémů.

Psycholog

uplatňuje se v poradenské psychologii. Radí člověku, který se ocitl v situaci, která je pro něj složitá a málo přehledná. Pomáhá mu hledat možná řešení. Klient se pak sám rozhoduje pro určité řešení, psycholog ho jen provází. V psychoterapii pomáhá klientovi pochopit jeho problém a naučit ho novým způsobům chování a jednání. V klinické psychologii spolupracuje s psychiatry, spolu usilují o zlepšení psychického stavu psychicky nemocného člověka. Psycholog se zaměřením na školní psychologii pracuje v pedagogicko-psychologické poradně, ve škole, v kariérovém poradenství. Může se uplatnit také v personalistice, ve firmách a institucích, v manželském a partnerském poradenství, v poradnách pro mezilidské vztahy nebo ve specializovaných oborech jako např. psychologie dopravy a jiné.

Psycholog experimentální

provádí psychologický výzkum, kvalitativní nebo kvantitativní, používá metodologii, která byla pro výzkum stanovena. Zkoumá příčinný vztah mezi zkoumanými proměnnými, co, jak a proč se vzájemně ovlivňuje. Používá k tomu výzkumné metody jako je pozorování, dotazník, korelační analýza a jiné. Pracuje na specializovaném pracovišti.

Puškař

ručním způsobem vyrábí pušky nebo jejich části. Ke své práci používají i jednoduché stroje na opracování, jako jsou soustruhy, frézky, brusky, pilky apod. Jejich úkolem je sestavovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat sportovní a lovecké střelné zbraně a jejich příslušenství.

R

Referent na úřadě

jeho zařazení se odvíjí od vzdělání, praxe a zkušeností, může pracovat jako administrativní pracovník nebo odborný pracovník, který má na starosti určitou, zpravidla úzce vymezenou agendu, např. daň z nemovitostí, silniční daň apod. V tomto případě radí a pomáhá klientům, provádí také kontrolní činnost. Je součástí velkého systému, úřadu, pracuje na základě předepsaných pravidel a musí je dodržovat. Musí se velmi dobře orientovat v zákonech a předpisech, které se týkají jeho agendy.

Radiologický laborant

v rámci nukleární medicíny provádí radiodiagnostiku (posuzuje funkce a chorobné změny v orgánech lidského těla). Využívá k tomu RTG záření, UZ vlnění, další metody magnetické resonance. Provádí i léčbu, tzv. radioterapii, aplikuje ionizující záření. Radiologický asistent pracuje s velmi složitou a drahou přístrojovou technikou. Pracuje samostatně nebo společně s lékařem. Radioterapie se uplatňuje zejména při léčbě zhoubných nádorů, proto radiologický asistent musí být empatický a umět sdělovat nepříznivé diagnózy, musí mít jak medicínské, tak i technické znalosti na vysoké úrovni.

Realitní makléř

zprostředkovává prodej a pronájem nemovitostí, rodinných domů, veřejných budov, výrobních hal i pozemků. Sám vyhledává nemovitosti k prodeji/pronájmu, také možné zákazníky, kteří by nemovitosti koupili nebo prodali. Komunikuje s klienty, spolupracuje s bankami, s jejich poradci. Zná podmínky pro vyřízení úvěru a hypoték.

Recepční

může pracovat v ubytovacím zařízení, hotelu, ale také ve firmě. Úkolem recepční je příjem hostů, jejich evidence, zpracování základních dat. Recepční návštěvu přivítá a ohlásí, informuje na patřičných místech. Vede knihu návštěv a vydává návštěvnické propustky. Přepojuje hovory zaměstnancům ve firmě, vyřizuje telefonáty a poskytuje všeobecné informace o společnosti. Zodpovídá za chod recepce. Provádí dílčí administrativní práce, někdy také eviduje příchozí poštu a rozděluje ji na jednotlivá pracoviště. Měla by mít příjemné vystupování a domluvit se cizími jazyky.

Redaktor

je novinář s vyšší kvalifikací. Organizuje a připravuje noviny a časopisy k vydání. Připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi. Rozhoduje o obsahovém zaměření novin, časopisů a publikací. Organizuje a koordinuje publicistickou činnost, spolupracuje s novináři v terénu, posílá je do terénu, informuje je o tom, co se kde koná. Redaktor pak připraví tiskovou zprávu od novináře pro TV, rozhlas či noviny. Redaktor zajišťuje i jednodušší výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce.

Reklamní grafik

stará se o výtvarné a grafické zpracování propagačních materiálů, reklamních podkladů nebo dalších elektronických fotografií nebo obrazů. Stále častěji se jedná o multimediální tvorbu. Během své práce skicuje první návrhy, postupně je podle zadavatele upravuje až do výsledného precizního produktu. Grafické zpracování reklamy provádí podle celkové koncepce v jednotném duchu. Zpracovává návrhy webových stránek, bannerů, inzerce, billboardů, vizitek, výrobků ale i firemních značek nebo dalších vizuálů. Během návrhu bere v úvahu nejen grafické zpracování a vizuální styl, ale také kompozici, rozvržení prvků včetně typografie a velikosti nebo typu písma. K výsledným grafickým návrhům často zpracovává doprovodnou dokumentaci – grafický manuál. Je nutné ovládat moderní grafické programy a IT techniku.

Reprodukční grafik

zpracovává skice, návrhy a připravuje texty a obrazové podklady. Tvoří vzhled materiálů v tištěné podobě - letáků, oznámení, reklamních materiálů, knih, novin, časopisů, a v elektronické formě, např. webdesign, reklamní spoty podle obdrženého zadání. Návrhy zpracovává v PC  grafických programech pro zpracování obrazu a textu. Volí vhodné pracovní pomůcky a počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy.  Zná polygrafické (tiskařské) techniky. Umí pracovat i na tiskařských strojích a zařízeních. Grafik má výtvarné nadání, technické a kreativní myšlení, barvocit, je schopen pracovat samostatně, se zákazníkem o zakázce vyjednává, proto musí umět komunikovat.

Restaurátor

opravuje a konzervuje stará umělecká díla a starožitnosti. Jeho práce začíná důkladným rozborem stavu díla, stanovením míry poškození a určením plánu oprav. Kvalitu jeho práce zajistí dobré znalosti historie, starých výtvarných technik a technologií, znalosti starých materiálů a jejich vhodné opravy.

Revizní technik

revizní technik provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů. Kontroluje a měří revidované elektrické zařízení. Zjišťuje, jestli zařízení odpovídá dokumentaci a bezpečnostním předpisům. Zjišťuje závady, testuje funkčnost prvků, o výsledku revize sepisuje revizní zprávu. Zná velmi dobře aktuální normy a zákony souvisejících s revizí elektrických zařízení. Za bezvadný chod a funkčnost elektrického zařízení nese plnou odpovědnost. Předpokladem jsou velmi dobré a přesné znalosti předpisů a norem, schopnost neustále se v této oblasti vzdělávat, technické myšlení, manuální zručnost, přesnost, samostatnost, dobrý zrak.

Řezbář

zhotovuje řezbářskými technikami umělecké a dekorativní předměty, nejčastěji ze dřeva. Začíná zpracováním výtvarného návrhu. K němu zhotoví technickou dokumentaci, v ní popíše doporučený technologický postup – suroviny a materiál, nástroje apod. Pomocí speciálních technik provádí konečnou povrchovou úpravu uměleckořemeslných výrobků. Vytváří kopie pro historické dřevěné plastiky, sochy, mobiliáře a interiéry a výrobky na bázi dřeva. Provádí i opravy, obnovu, údržbu a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.

Režisér

připravuje filmové, divadelní, televizní či rozhlasové představení. Je zodpovědný za pojetí, celkovou koncepci a uměleckou úroveň připravovaného díla. Rozhoduje o obsazení rolí, technice i technologii, která bude použita, řídí práce celého týmu, zvukařů, kameramanů, střihačů apod. Odpovídá také za atmosféru na scéně a v zákulisí, měl by mít u celého týmu autoritu.

Řídící letového provozu

řídí letový provoz na letišti. Neustále sleduje na monitoru mapu letového provozu nad určitým územím. Sleduje objekty v dosahu, naviguje je, vyhodnocuje jejich výškovou hladinu, vyhodnocuje krizové a kritické situace. Protože pracuje se schématy, měl by mít velmi dobrou prostorovou představivost, a také paměť. Odpovídá za bezpečný provoz letiště, je to jeho nejdůležitější úkol. Řídící letového provozu vede tým lidí, který sestává z meteorologů (sledují počasí, bouřky, místa, kde se tvoří námraza, atd., sestavují zprávu o stavu počasí), techniků ATM systému (spravují pozemní vybavení na letišti – naváděcí zařízení, světelnou techniku, radiostanice, záložní zdroje), vedoucího odbavovacích služeb – komunikují s posádkami, které se chystají přistát u nás na letišti, zajišťují palivo, servis pro letadlo, převoz cestujících či posádky, catering, apod. Řídící letového provozu získá kvalifikaci speciálním školením v Letecké škole řízení letového provozu (ŘLP) v Praze, trvá asi 3 - 4 roky, požadavky na uchazeče jsou velmi přísné a vysoké, musí mít velmi dobrý zdravotní i psychický stav, znát angličtinu, odborné znalosti, musí být schopen pracovat pod stresem.

Rytec

zdobí povrchy (zpravidla) kovových ozdobných předmětů a šperků. Vyrábí ryté desky (mědiryt, oceloryt) pro tisk z hloubky. Zdobí a zhotovuje kovová razidla, pečetidla a podobně. Měl by být výtvarné nadání, protože často pracuje jako OSVČ, měl by mít obchodního ducha.

S

Strojní inženýr – konstruktér

zpracovává návrh nějakého technického řešení, modelu (např. vnější i vnitřní vzhled předmětů, částí aut apod.). Poté tento návrh prezentuje a předkládá zadavateli. Je-li návrh schválen, zpracuje ho, buď sám nebo v týmu. Návrhy se vytváří ve speciálních konstrukčních programech typu AUTOCAD, CATIA apod., v 2 D nebo 3 D formátu. Pokud jsou práce složité a je zapotřebí dělat je v týmu. Inženýr projektant práci rozdělí mezi techniky konstruktéry (středoškolské vzdělání), kteří zpracovávají dílčí část úkolu. Nakonec všechny dílčí práce kompletuje do jednoho velkého celku. K projektu dokládá technické podmínky, vč. popisů a návodů, specifikace použitých materiálů, strojů a postupů.

Scenárista

píše scénáře k filmům, muzikálům, divadelním a rozhlasovým hrám, televizním seriálům a dalším pořadům. Scénář je jeho originálním dílem nebo přepisuje scénář jiného literárního díla tak, aby bylo možné jej hrát. Ve scénáři jsou popsány jednotlivé situace, postavy, přímá řeč, monology, dialogy, hudba, kulisy, přesný popis celkové scény. Pracuje u filmu, divadla, v televizi apod.

Šéfredaktor

řídí tým novinářů, redaktorů, fotografů apod. při vydávání časopisu. Odpovídá za zpracování časopisu jako celku – rozhoduje o obsahu a věcné náplni časopisu, vyhledává, vybírá nebo schvaluje jednotlivá témata, texty. Určuje priority a řazení textů. Šéfredaktor zajišťuje koordinaci mezi členy týmu a redaktory, zpracovává koncepci pro vydavatelskou, propagační a redaktorskou činnost.

Sekretářka

asistentka, sekretářka vyřizuje administrativní agendu kanceláře manažera, sjednává pracovní schůzky (vede evidenci návštěv a schůzek nadřízeného), domlouvá kontakty, stará se o návštěvy. Pořizuje zápisy z jednání a porad, eviduje korespondenci kanceláře, případně oddělení, kopíruje a provádí běžné administrativní úkoly. Spolupracuje s dalšími odděleními. Musí být loajální, dodržovat mlčenlivost, mít slušné vystupování, zpravidla musí dodržovat dresscode.

Seřizovač CNC strojů

seřizuje, obsluhuje a provádí jednodušší programování CNC obráběcích strojů a linek, mění nástroje v CNC stroji. Udržuje programově řízené a konvenční stroje. Nastavuje a kontroluje příslušné nástroje, osy CNC strojů, sestavuje řídící programy a navrhuje technologické postupy. Provádí složitější údržbu a nastavení CNC strojů. Seřizovač by měl ovládat kovoobrábění na CNC strojích a ti nejlepší kovoobráběči (obsluha CNC strojů) se pak mohou propracovat k seřizování. Zpravidla jeden seřizovač má na starosti více CNC strojů.

Servírka

obsluhuje hosty v restauracích, barech, kavárnách, cukrárnách apod. Podává jídla teplé, studené kuchyně i míchané nápoje. V lepších gastronomických zařízeních poskytuje kompletní servis pro hosty od jejich přivítání a usazení až po případnou radu při výběru jídla. Číšníci někdy dokončují jídla přímo u stolu (flambování, dranžírování apod.). Někdy připravují slavnostní tabule a rauty. Jsou schopni přijmout reklamaci. Součástí jejich práce je i placení, buď klasickým způsobem, nebo pomocí platební karty. Na konci směny pokladnu uzavírají a předávají tržbu. Protože pracují s lidmi, musí s nimi umět komunikovat, vyjednávat, mít kultivované vystupování. Protože pracuje s penězi, se zbožím, musí být poctivá a spolehlivá.

Skladník

ovládá firemní informační systém, program pro evidenci skladového materiálu. Přijímá do skladu materiál pro výrobu a ukládá je na určené místo. Vede evidenci zásob v PC programu, aktualizuje údaje o zásobách. Informuje oddělení nákupu v případě, že je třeba zboží objednat. Vede nebo sleduje záznamy o pohybu zásob. Vede evidenci o dodavatelích a zákaznících, odbavuje zásilky, přejímá zboží, kontroluje dodací listy a další dokumenty doprovázející zboží. Kontroluje skladování zboží. V robotické a automatizované výrobě se zavádí i automatizované skladové hospodářství, kdy sám informační firemní systém sleduje předepsané množství materiálu na skladě. Pokud je třeba, systém automaticky komunikuje s dodavatelem, zboží objedná, sleduje jeho pohyb, doručení do firmy, vč. placení na základě firemního programu.

Slévač

je dělník ve slévárenství. Pracuje přesně podle technologického postupu, který vytvořil slévárenský inženýr technolog. Existuje několik slévárenských technologií, odlévají se různé materiály, různé velikosti odlitků s různými nároky na přesnost, pevnost, pružnost apod. Zpravidla se odlévá tak, že slévač nejdříve vyrobí formu a pak do této formy odlévá slitinu, ze které vznikne požadovaný odlitek. Odlitek tuhne za určitých podmínek, odstraňuje se forma podle technologického postupu. Na závěr se dokončuje povrch odlitku do finální podoby.

Slévárenský inženýr – kontrola kvality

kontroluje odlitek, zda je v pořádku tvar nebo jestli není kaz na povrchu odlitku. Poté zkoumá, zda i vlastnosti odlitku odpovídají požadavkům zákazníka. Využívá k tomu různé metody, např. chemická analýza na spektometru, laser, fluorescenční barvivo, radioskopie a radiografie. Vyhodnocuje se, zda má odlitek požadované vlastnosti jako je pevnost, tažnost, čistota materiálu, odhalují se např. vnitřní vady materiálu na povrchu nebo uvnitř apod.

Slévárenský inženýr – technolog

zpravidla pracuje s určitými slitinami kovů, zná jejich vlastnosti. Existuje několik slévárenských technologií, odlévají se různé materiály, různé velikosti odlitků, s různými nároky na přesnost, pevnost, pružnost apod. Zpravidla se odlévá tak, že se nejdříve vyrobí forma a pak do této formy odlévá slitina, ze které vznikne požadovaný odlitek. Forma musí mít správný tvar, musí být bez vad, aby i odlitek neměl vady. Slévárenský inženýr technolog kontroluje tvar, jestli odpovídá požadavkům zákazníka. Pak se volí správný technologický postup pro odlévání, aby slitina splňovala všechna kritéria na vlastnosti – pružnost, pevnost, křehkost apod. Slévárenský technolog zpracuje podrobný popis pracovního postupu, podle kterého dělníci slévači odlitek vyrobí, během výroby kontroluje výrobní postupy a odpovídá za to, že je správný technologický postup dodržen.

Sochař

je umělecké povolání. V sochařství se užívají různé techniky modelování do hlíny a poté odlévání modelu do sádry a poté převedení do různých jiných materiálů, např. hliníku, cínu, bronzu, kamene. Někdy se používá i dřevo. V sochařství se vydělují dva základní druhy: skulptivní (hmota se odebírá, např. u kamene, dřeva apod.) a plastické (hmota se tvaruje, odebírá), používá se k tomu hlína, sádra, vosk, z toho se pak odlévá finální dílo, bronzový, hliníkový odlitek apod. Vedle uměleckého nadání, kreativity, originality, se vyžadují i technické znalosti materiálu, zručnost, síla a fyzické předpoklady.

Sociální pedagog

pracuje s lidmi nejrůznějšího věku – od dětí po seniory, s lidmi se speciálními potřebami, se smyslovým, tělesným zdravotním či sociálním znevýhodněním i bez handicapu. Jeho činnost má společenský, výchovný nebo vzdělávací charakter. Může pracovat v centrech volného času jako vedoucí kroužku, animátor, v oblasti sociální práce jako kurátor pro děti a mládež, jako probační asistent, jako metodik prevence sociálních patologií, streetworker, jako vychovatel v dětských domovech, v diagnostických ústavech, v domovech důchodců a v nemocnicích, jako vychovatel, poradenský pracovník, pracovník občanských sdružení a neziskového sektoru apod. Jeho uplatnění je široké, co se týká náplně práce i cílové skupiny. Měl by být komunikativní, mít přirozenou autoritu, jasný hodnotový systém, být zásadový a mít potřebu pomáhat druhým lidem. Sociální pedagog patří k tzv. pomáhajícím povoláním.

Sociální pracovník

hlavním úkolem je pomáhat lidem. Sociální práce zahrnuje velmi širokou oblast, je určena pro lidi všech věkových kategorií od dětí po seniory, od lidí zdravých po lidi s handicapem, mentálním, tělesným, smyslovým, psychickým či sociálním (špatně fungující nebo nefunkční rodina apod.). Sociální pracovník využívá nejrůznější formy a metody práce od poradenství, přes intervenci, přímou péči, přípravu nejrůznějších programů. Komunikuje s úřady, zpracovává plány, pomáhá při komunitním plánování apod. Sociální pracovník pracuje v nejrůznějších zařízeních, v klubech, sociálních zařízeních, nadacích, v terénu (streetworker) apod. Sociální práce je fyzicky i psychicky velmi náročná, zpravidla společností nedoceňovaná, na druhé straně potřebná. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života klientům, pomoci jim vyznat se v pro ně nepřehledné životní situaci. Sociální pracovník se musí vyznat sám v sobě, mít srovnané životní postoje, hodnoty, znát své hranice, aby byl připraven pomáhat druhým.

Sociolog

zkoumá sociální život jednotlivce, různých skupin a společností. Provádí sociologické výzkumy a průzkumy veřejného mínění, sestavuje tyto průzkumy na zakázku různých institucí, politických stran a obchodních a výrobních společností. Tyto průzkumy pak velmi podrobně analyzuje, matematicky zpracovává, vysvětluje chování skupin a jednotlivců. Snaží se také předpovědět jejich chování.

Soudce

rozhoduje ve sporných záležitostech, zejména právních. Vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný. Rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech. Jeho povinností je rozhodovat nestranně a spravedlivě. Nesmí být podjatý. Je nezávislý na vládě, je vázán pouze zákonem a mezinárodní smlouvou. Je povinen je vykládat zákony podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.

Speciální pedagog

pracuje s dětmi, mladými i dospělými lidmi, kteří vyžadují speciální péči, mají buď tělesné, smyslové, zdravotní, duševní znevýhodnění nebo poruchy chování. Speciální pedagog má znalosti o jednotlivých typech znevýhodnění. Ví a umí lidem pomáhat. Během studia a praxe se naučil, jak s lidmi se speciálními potřebami správně pracovat. Speciální pedagog je připraven vykonávat činnost pedagogickou (učit), diagnostickou (hledat příčinu), terapeutickou (hledat řešení, jak zvládat, učit se návykům apod.), logopedickou (napravovat řeč, např. po úraze) i poradenskou. Spolupracuje s rodiči i celými rodinami, s pedagogy, učí je používat speciální pomůcky, např. speciální lupu pro lidi se zbytky zraku, naslouchadla apod.

Šperkař

vyrábí různé druhy šperků, prsteny, náušnice, přívěšky, korále, náramky. Každý projekt zpracovává od vlastního návrhu až po finální podobu šperku. Používá nejrůznější materiály. Vedle kreativních a originálních nápadů, řemeslného fortelu musí mít i obchodního ducha. Šperkaři často pracují jako osoby samostatně výdělečně činné, své zboží nabízejí v galeriích a na e-shopech.

Správce databází

vytváří a navrhuje databáze, poté je aktualizuje a zálohuje. S informacemi v databázích pracuje, analyzuje je, navrhuje řešení na jejich využití. Dbá o ochranu osobních údajů. Instaluje bezpečnostní prvky, software apod. Identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Vytváří uživatelské účty, dává oprávnění jejich uživatelům, uděluje přístupová práva uživatelům databází, vede evidenci přístupů k jednotlivým databázím.

Správce sbírky v muzeu a galerii

správce (kurátor) sbírky, sbírkového fondu je specialista, stará se o sbírku vzácných děl v knihovně, galerii, muzeu či archivu. Organizuje průzkum terénu, jehož cílem je vyhledat a zajistit cenné sbírkové předměty. Rozhoduje o jejich pořízení. Předměty ve sbírce zkoumá, popisuje je a katalogizuje je. Organizuje náročné nebo výstavy, programy a připravuje zpřístupnění památkových objektů. Zajišťuje tuzemské a zahraniční zápůjčky.

Správce počítačových sítí

navrhuje a sestavuje PC sítě HW i SW. Vytvoření hardwarového řešení se děje pomocí pasivních prvků (spojovací média, kabeláže, optika, WiFi) a aktivních prvků (switche, routery, převodníky). Správa softwarové části znamená spravovat server, jeho celkovou údržbu a nastavení a bezpečnost, správu software a částečně i databází, instalace, konfigurace, aktualizace, zálohování informačních systémů, správu internetového připojení, zabezpečení sítě, elektronické pošty, správa tiskáren, scannerů, správu všech PC stanic, síťových prostředků, operačního systému.

Stavbyvedoucí

zajišťuje plynulý a bezpečný průběh stavby v souladu projektovou a technickou dokumentací a zákony. Organizuje a řídí práci všech techniků, mistrů a řemeslníků na stavbě. Řídí se projektem, rozpočtem, plánem výstavby a obecnými předpisy, zákony. Zajišťuje přívod vody, elektřiny, stroje, techniku, materiál. Vede záznamy o průběhu stavby do stavebního deníku, včetně všech událostí a změn. Kontroluje technologické postupy, kvalitu, dodržování bezpečnosti práce. Stavbyvedoucí potřebuje organizační schopnosti, schopnost rychlého a správného úsudku, autoritu, důslednost, schopnost týmové práce.

Stavební inženýr

připravuje nabídku pro zákazníka. Zkoumá správnost a realizovatelnost projektu, soulad projektu s rozpočtem. Upravuje výpisy materiálů a zajišťuje jejich objednání, následně dodání. Připravuje harmonogram prací, personální obsazení prací, termíny kontrolních dnů, finanční plány a rozpočet v jednotlivých etapách. Pokud zakázka vyžaduje další odbornosti, které firma nemá, zajišťuje subdodavatele, vybírá je. Chystá smlouvy s dodavateli. Navrhuje logistiku zakázky (pohyb osob a materiálů). Hledá příležitosti ke zvýšení efektivity zakázky.

Stavební inženýr – dozor

dohlíží na kvalitu stavebního díla tak, aby odpovídalo stavební a projektové dokumentaci a předepsaným zákonným normám. Vytváří plány kontroly, provádí kontroly kvality, dokumentuje výsledky těchto kontrol a informuje o nich nadřízeného i manažera výroby. Když se opakují chyby, neshody, hledá ve spolupráci s výrobou cesty k jejich minimalizaci. Kontroluje probíhající procesy a preventivně navrhuje změny postupů, které zabrání vzniku chyb. Dokáže se orientovat ve stavebních výkresech, harmonogramu prací, zná správné technologické postupy. Ví, kde najde všechny platné normy. Provádí předepsané zkoušky. Také kontroluje kvalitu materiálů a hmot ze zpráv ze zkušebních laboratoří. Kontrolor zvládá asertivní komunikaci na vysoké úrovni, umí vyjednávat a řešit problémy.

Stavební inženýr – projektant

převádí přání zákazníka do podoby výkresů a potřebné technické dokumentace. Začíná svou práci rozhovorem se zákazníkem o jeho představách o budoucí stavbě. Projektanti se specializují, podle druhu či části stavby nebo druhu jejího vybavení na projektanty pro pozemní stavby, dopravní stavby, inženýrské stavby a mosty, vodohospodářské stavby, statiky nosných konstrukcí staveb, projektanty pro technické vybavení staveb a technologické zařízení staveb. Projektant musí mít velmi dobré technické myšlení a prostorovou představivost (kreslí v profesionálních 3 D programech typu Archicad) a také technickou tvořivost. Musí znát stavební procesy, materiály, technologie, stavební zákon. Musí umět vyjednávat se zákazníkem, s kolegy z příbuzných oborů a úřady. Projektant je povolání, které podle stavebního zákona vyžaduje autorizaci, tzn. projektant musí doložit doklad o vzdělání a praxi a složit zkoušku.

Systémový inženýr aplikací

stará se o aplikace, spravuje je, zajišťuje jejich aktualizaci, provoz. Jednotlivé aplikace jsou součásti velkých firemních informačních systémů, musí na sebe navazovat a plnit to, co se od nich očekává. Systémový inženýr dbá na bezpečnost všech aplikací před zneužitím dat, povoluje přístupy oprávněným osobám, vytváří pravidla, směrnice a normy pro správu aplikací.

Strojní inženýr – výpočtář

provádí statické a dynamické výpočty u staveb a konstrukcí z různých materiálů – dřevo, sklo, kovy, beton. Zjišťuje technické parametry jako je nosnost, zatížení, chování materiálů v různých podmínkách – teplota, tlak. Stanoví zatížení. Navrhuje dimenze konstrukcí a použitých materiálů. Určuje, jaké zkoušky se budou provádět. Dohlíží na to, aby bylo všechno v souladu s technickými normami a zákony, např. pro letadla jsou to normy, které vydává např. Úřad pro civilní letectví a další.

T

Taneční mistr

tančí buď aktivně nebo tanec už jen vyučuje. Často se taneční mistři rekrutují z bývalých tanečníků. Existují tance společenské, sportovní, standardní, latinskoamerické a moderní. Taneční mistr bývá zároveň i choreografem. Taneční mistr vyučuje tanec v individuálních lekcích i v kurzech pro mládež i dospělé. Kurzy vede skupinové nebo individuálně. Trénuje velmi pokročilé tanečníky a připravuje je pro různé národní i mezinárodní soutěže. Spolu s tancem se často vyučuje i etiketa, pravidla společenského chování.

Technolog cukrářské výroby

zpracovává výrobní postup na výrobu zákusků, dortů a všech cukrářských výrobků. Postupy zpracovává do postupných kroků, určuje přesné dávkování surovin a také jejich skladování, včetně skladovacích podmínek a lhůt, po kterou se mohou potraviny a suroviny skladovat. Technologickým postupem se pak řídí dělníci ve výrobě. Dbá na dodržování všech hygienických norem. Technolog také kontroluje, zda se tyto technologické postupy ve výrobě dodržují. Vyvíjí a zpracovává také technologie na nové výrobky.

Technolog přípravy výroby oděvů

připravuje střih, rozvržení střihových částí na látce. Doporučuje materiál (látku, nitě), výrobní postup – opracování jednotlivých částí a následná kompletace výrobku. Práce technologa se liší podle toho, jestli pracuje v zakázkové či sériové výrobě, také podle velikosti firmy.

Technolog v potravinářském průmyslu

zpracovává výrobní postup na výrobu všech potravin, teplých a studených pokrmů, slaných a sladkých jídel, zákusků, dortů a všech cukrářských výrobků. Postupy zpracovává do postupných kroků. Určuje přesné dávkování surovin a také jejich skladování, včetně skladovacích podmínek a lhůt, po kterou se mohou potraviny a suroviny skladovat. Technologickým postupem se pak řídí dělníci ve výrobě. Dbá na dodržování všech hygienických norem. Technolog také kontroluje, zda se tyto technologické postupy ve výrobě dodržují. Vyvíjí a zpracovává také technologie na nové výrobky.

Terapeut

je specialista, odborník, patří mezi pomáhající profese. Má vzdělání v oboru psychologie, speciální pedagogika se zaměřením na nějaký druh terapie, např. arteterapii, muzikoterapie, ergoterapie (terapie prostřednictvím práce, zaměstnání) nebo hipoterapie (léčba pomocí jízdy na koni). Existují i terapie ve zdravotnictví fyzioterapie. Terapeut zpravidla není lékař, ale specialista, který pomáhá člověku jiným způsobem zlepšit své zdraví. Pro jednotlivé typy terapie exkistují jiné požadvky na vzdělání.

Terapeut pro drogově závislé

je specialista na sociální práce, speciální pedagogiku apod. Ve své práci využívá osvědčené terapeutické postupy, zejména léčebný proces směřovaný k abstinenci klienta. Používá různých metod od farmakoterapie (např. v počátku léčby při detoxifikaci) přes poradenství, sociální práci až po psychoterapii skupinovou či individuální. Rozlišují léčby ambulantní a rezidenční (léčba na klinice), podle délky může být léčba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá. Na základní léčebný program by měla navazovat následná péče, doléčování, které pomůže klientovi obstát v životě po léčbě a zvyšuje efekt léčby.

Terapeut v chráněné dílně

je specialista, odborník, patří mezi pomáhající profese. Má vzdělání v oboru speciální nebo sociální pedagogika, sociální práce, zřídka psychologi se zaměřením na nějaký druh terapie, např. arteterapii, muzikoterapie, ergoterapie (terapie prostřednictvím práce, zaměstnání).

Tesař

staví bednění základů stavby, schodiště, stropy, montuje konstrukci střechy. Staví terasy, altány. Informace z výkresů přenese na řezivo, které zpracovává krácením, vrtáním, dlabáním, frézováním, hoblováním, broušením. Konstrukce spojuje tesařskými spoji, hřebíky nebo vruty. Opracované prvky pak montuje na stavbách. Pracuje v hlučném a prašném prostředí, často ve výškách. Potřebuje zručnost i fyzickou sílu, prostorovou představivost. Musí si umět vypočítat spotřebu materiálu.

Tiskař

tiskař - operátor na CNC stroji se stále častěji uplatňuje v moderních robotizovaných provozech. Takovým způsobem se potiskují obalové materiály. Tiskař tento stroj obsluhuje a dbá na to, aby měl dostatek materiálu k potisku a barvy, dbá o základní údržbu stroje. Tiskař se uplatňuje při tisku plakátů, letáků, brožur apod. Provádí tisk, nastavuje parametry, velikost papíru, kvalitu barev, ořezání, balení a expedici zakázky. V tomto případě kontroluje také, zda kvalita tisku, tištěných materiálů odpovídá zadání klienta.

Tiskový mluvčí

mluví, vyjadřuje se k určitým událostem jménem instituce, firmy, soukromé nebo veřejné osoby, proto by neměl vyjadřovat názor svůj. Účastní se pravidelných porad, komunikuje s vedením instituce nebo osobou, kterou zastupuje. Ta rozhoduje o míře sdělitelného ve zveřejňované zprávě. Vystupování mluvčího je jasné, stručné, srozumitelné. Má kultivovaný projev. Vedle zpráv o aktuálních událostech informuje i o připravovaných akcích. Někdy zpracovává dlouhodobý plán akcí, které mají informační (pravidelné tiskové konference) i preventivní charakter (besedy ve školách apod.). Tiskový mluvčí vystupuje jménem svého zaměstnavatele, podává o něm pozitivní obraz, na rozdíl od novináře.

Tlumočník

převádí texty z jednoho jazyka do jiného. Překládání je písemné přepisování, tlumočení je převádění mluveného slova do jiného jazyka. Existuje velmi náročná forma tzv. simultánního tlumočení, kdy tlumočník současně poslouchá a hned převádí do jiného jazyka (např. na mezinárodních konferencích, odborných seminářích, politických jednáních apod.). Překládá obecné texty nebo odborné, u překládání odborných textů musí mít alespoň základní orientaci v oboru. Překladatelé a tlumočníci se často na určitou oblast specializují, odborné věci konzultuje se specialisty v daném oboru. Překladatel a tlumočník musí mít velmi dobrou znalost cizího, ale i mateřského jazyka, gramatiky, větné skladby, musí znát slang, žargon apod., aby dokázal přesně vystihnout to, co měl autor textu v úmyslu vyjádřit. Překladatel pracuje na PC, využívá elektrotechnické slovníky a měl by znát do určité míry i grafické programy pro případ, že překládá obrázky či technickou dokumentaci.

Top a střední manažer

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo celou firmu. Plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění. Vede tým lidí, řídí týmovou práci, motivuje lidi, rozděluje pravomoci, má odpovědnost za kvalitní řízení lidí. Rozhoduje a kontroluje plnění cílů, práci lidí i chod celé firmy. Řízení firmy ve větší firmě má zpravidla na starosti tým manažerů – tvoří ho hlavní manažer (odpovídá za řízení celé firmy, za efektivní propojení všech procesů ve firmě), výrobní manažer, manažer řízení kvality, marketingový manažer, produktový manažer, personalista apod. podle velikosti firmy. V případě velkých existenčních problémů, může přinést řešení krizový manažer. Moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem. Manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidí motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky. V týmu dbá o příznivé mezilidské vztahy apod. Vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se firma měla vyvíjet v budoucnu.

Top a střední manažer orientovaný na zisk

může řídit malou firmu o třech lidech, ale také velkou společnost, která má několik oddělení, provozů, výrobních jednotek. Zpravidla se jedná o soukromou výrobní či obchodní společnost nebo společnost. Plánuje, stanovuje finanční a ekonomické cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je. Zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění. Průběžně dělá analýzy hospodaření, hledá nové cesty, jak kapitalizovat podnikání. Vede tým lidí, řídí týmovou práci, motivuje lidi, rozděluje pravomoci, má odpovědnost za kvalitní řízení lidí. Moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem. Manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidí motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky. V týmu dbá o příznivé mezilidské vztahy apod. Vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se společnost měla vyvíjet v budoucnu.

Top a střední manažer v galerii

může řídit malou galerii o třech lidech, ale také velkou galerii, která má několik oddělení. Může řídit galerii, která je soukromou galerií nebo státní. Obě se liší způsobem financování. Vedle manažerských činností se musí vyznat v umění, v dějinách umění, historických stylech, regionálních tradicích. Měl by rozeznat padělané umění, jak restaurovat poškozené, znát hodnotu spravovaného umění. Plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění. Vede tým lidí, řídí týmovou práci, motivuje lidi. Rozhoduje a kontroluje plnění cílů, práci lidí i chod celé galerie. Manažer vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se galerie měla vyvíjet v budoucnu.

Top a střední manažer v sociálním zařízení

může řídit malou instituci nebo větší zařízení, jako jsou chráněné dílny a pracoviště, např. pro lidi s handicapem, azylový dům, dům s pečovatelskou službou, stacionář, zařízení pro děti s problémy chování apod. Instituce může být soukromá nebo státní. Obě se liší způsobem financování. Plánuje, stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby, jak jich dosáhnout, organizuje, rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění. Vede tým lidí, řídí týmovou práci. Rozhoduje a kontroluje plnění cílů, práci lidí i chod celé instituce.

Truhlář

vyrábí a opravuje nábytek. Pracuje na klasických strojích (soustruh, fréza, pily, vrtačky, kolíkovačka, olepovačka hran, laminovačka apod.) nebo moderních NC strojích. Umí číst technické výkresy a technickou dokumentaci. Vyžaduje se fyzická zdatnost, pečlivost, zručnost a technické myšlení. Pracuje buď ve velkém týmu v sériové výrobě, nebo v menší zakázkové výrobě. V obou případech potřebuje schopnost týmové spolupráce, v malé firmě musí kvalitně zvládat i komunikaci se zákazníkem.

Tvůrce reklamy

pracuje s textem, obrázky, zvukem, obrazem a animací, multimediální technikou. Dříve se dělaly reklamy pasivní – obraz, plakát, poutač, statický banner. Dnes se stále častěji využívá reklama interaktivní, která se zákazníkem komunikuje, přijatelnou formou mu radí, zprostředkovává co nejvyšší hodnotu sdělení a postupně navádí k uskutečnění nákupu. Tvůrci reklamy neustále hledají nové formy, zkouší nové netradiční postupy, formáty a pojetí reklamy. Nároky na tvůrce reklamy neustále rostou, měl by mít znalosti z výroby multimediální tvorby, různých počítačových animací, měl by umět pracovat se statickými i animovanými záběry, s prostorovou realitou, filmovými klipy. Zná základy tvorby webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních prezentací apod. V dnešní době jsou specialisté v tomto oboru velmi žádáni.

U

Účetní

vede agendu účetnictví ve firmě. Zaúčtovává všechny účetní případy v souladu se zákonem o účetnictví. Zpracovává přijaté faktury a předává je k proplacení. Vystavuje nové faktury. Eviduje majetek, vede bankovní účty a pokladnu. Musí sledovat právní normy, které se k účetnictví vztahují, v oblasti účtování se řídí pokyny ekonoma a daňového poradce.

Učitel

pprovádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků ve všeobecných vzdělávacích předmětech. Vzdělávání přizpůsobuje žákům a interpretuje je s ohledem na jejich věk. Podněcuje jejich osobní rozvoj a samostatnou činnost, motivuje žáky k zájmu o učivo. Zjišťuje, jak žáci učivo pochopili (ústní zkoušení žáků, příprava, zadávání, opravování a hodnocení písemných prací žáků). Tvoří textové a jiné podpůrné učební materiály a pomůcky. Organizuje různé aktivity pro žáky (soutěže, výlety…). Řídí diskuse, pomáhá žákům s jejich problémy, řeší kázeňské přestupky, vede třídní schůzky a dále spolupracuje a komunikuje s rodiči. Vede a aktualizuje pedagogickou dokumentaci. Vykonává dohled nad žáky. Musí umět plánovat. Předpokladem pro to být dobrým učitelem jsou komunikativní dovednosti (ve vztahu k dětem, rodičům, kolegům, nadřízeným aj.), rétorické dovednosti (zvyšující účinnost učitelova pedagogického působení a zároveň stimulující úroveň projevů žáků), organizační schopnosti, hudební cítění a dobrá znalost spisovného českého jazyka a jednoho jazyka cizího. Kromě odborných a pedagogických znalostí je důležitá autorita, musí být schopen s přehledem zvládat stresové situace, vytvářet pozitivní klima třídy, umět motivovat žáky a řídit jejich učení. Důraz je kladen především na výchovu a vedení žáků k osvojení si základních návyků a pravidel společnosti a lidského soužití.

Učitelka v MŠ

se stará o děti předškolního věku. Jejím úkolem je naučit děti základním sociálním návykům a dovednostem, hygienickým normám, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti rozumové, jazykové, tělesné, výtvarné, hudební, jejich zručnost apod. Děje se tak pomocí nejrůznějších aktivit jako je čtení pohádek, vyprávění, zpívání, učení říkanek a básniček, organizování dětských her, soutěží, chození s dětmi na vycházky. Přitom učitelka MŠ odpovídá za jejich bezpečnost. V případě zdravotních problémů dětí nebo úrazu si ví rady, učitelka MŠ připravuje program činností tak, aby byly smysluplné, dětem se líbily a zaujaly je, přitom byly bezpečné a naučné. Učitelka v MŠ musí mít respekt u dětí, musí je umět zaujmout, sjednat si pořádek, umět zpívat, mít výtvarné zájmy a nejlépe i hrát na hudební nástroj.

Učitel odborných předmětů

na střední odborné škole je důležité získat informace a dovednosti z oboru. Důležité jsou tedy vědomosti a dovednosti v oboru, klade se proto důraz na praktické vyučování a odborné předměty. Vedle výuky učitel odborných předmětů navazuje spolupráci s odborníky a institucemi a organizuje exkurze a přednášky pro žáky. Vede ročníkové, seminární a závěrečné (maturitní) práce žáků. Připravuje žáky k maturitní zkoušce z odborných předmětů a na praktickou maturitu.

Učitel SŠ

ve výchovně vzdělávacím procesu se důraz posouvá více od výchovy (priorita na 1. stupni) ke vzdělávání. Důležité je především získávání vědomostí a dovedností žáků v oboru, v praktickém vyučování, v odborných předmětech. Učitel musí ovládat vědecké a technické základy daných předmětů. Je více oborově specializován, neustále studuje nové poznatky v oboru, navazuje spolupráci s odborníky a institucemi a organizuje exkurze a přednášky pro žáky. Vede ročníkové, seminární a závěrečné (maturitní) práce žáků. Připravuje žáky k maturitní zkoušce.

Učitel ZŠ

provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků ve všeobecných vzdělávacích předmětech. Vzdělávání přizpůsobuje žákům a interpretuje je s ohledem na jejich věk. Podněcuje jejich osobní rozvoj a samostatnou činnost. Řídí diskuze, pomáhá žákům s jejich problémy, řeší kázeňské přestupky, vede třídní schůzky a dále spolupracuje a komunikuje s rodiči. Vede a aktualizuje pedagogickou dokumentaci. Vykonává dohled nad žáky. Jelikož školní činnosti a povinnosti často zasahují do volného času, musí umět plánovat a sladit činnosti vlastní s činnostmi školními. Předpokladem pro to být dobrým učitelem jsou komunikativní dovednosti (ve vztahu k dětem, rodičům, kolegům, nadřízeným aj.), rétorické dovednosti (zvyšující účinnost učitelova pedagogického působení a zároveň stimulující úroveň projevů žáků), organizační schopnosti, hudební cítění a dobrá znalost spisovného českého jazyka a jednoho jazyka cizího. Kromě odborných a pedagogických znalostí je důležitá autorita, musí být schopen s přehledem zvládat stresové situace, vytvářet pozitivní klima třídy, umět motivovat žáky a řídit jejich učení. Důraz je kladen především na výchovu a vedení žáků k osvojení si základních návyků a pravidel společnosti a lidského soužití.

Umělecký fotograf

zhotovuje snímky v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury a krajiny a fotografie specializované pro různé časopisy, pro webové aplikace, zaznamenává události jako jsou svatby, výročí apod. Pořizuje digitální fotografie i klasické na film. Ovládá analogové přístroje, nástroje a pomůcky včetně osvětlovací techniky. Upravuje digitální obraz a připravuje ho k dalšímu zpracování. Zpracovává obraz na počítači a digitálním minilabu, připravuje obraz pro zhotovení fotografií nebo tisk, provádí konečné zhotovení obrazu. Umělecký fotograf má zpravidla svůj osobitý styl charakteristický pro jeho dílo.

Umělecký keramik

zhotovuje z keramiky uměleckořemeslné užitkové a dekorativní předměty. Používá při tom buď techniky ručního vytáčení na hrnčířském kruhu nebo tvoři plastiky, figury, reliéfy, nástěnné mozaiky a jiná uměleckořemeslná díla z keramiky. Keramické polotovary ještě dále upravuje glazováním, pálením v pecích nebo jiným zdobením. Zpravidla si sám připravuje výtvarné návrhy. Má zpravidla svůj osobitý styl charakteristický pro jeho dílo.

Umělecký kovář

vyrábí dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů svých nebo výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací. Provádí také jejich opravy, včetně jejich povrchových úprav. Pracuje s nejrůznějšími druhy materiálů. Ovládá tradiční technologické postupy a techniky. Umělecký kovář a zámečník dělá např. mříže, brány, stavební a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, krbové nářadí. Má zpravidla svůj osobitý styl charakteristický pro jeho dílo.

Umělecký truhlář

vyrábí v malých sériích nábytek, využívá speciální techniky jako jsou intarzie, ruční výroba, výroba z masívu apod. Umělecký truhlář také opravuje starožitný nábytek. Pracuje ručně nebo na klasických strojích (soustruh, fréza, pily, vrtačky, kolíkovačka apod.). Umí číst technické výkresy a technickou dokumentaci. Vyžaduje se kreativita, netradiční a originální řešení, fyzická zdatnost, pečlivost, zručnost a technické myšlení. Pracuje buď v menší zakázkové výrobě nebo sám na sebe. V malé firmě, případně jako OSVČ musí kvalitně zvládat i komunikaci se zákazníkem.

Úředník

jeho zařazení se odvíjí od vzdělání, praxe a zkušeností, může pracovat jako administrativní pracovník nebo odborný pracovník, který má na starosti určitou, zpravidla úzce vymezenou agendu, např. daň z nemovitostí, silniční daň apod. V tomto případě radí a pomáhá klientům, provádí také kontrolní činnost. Je součástí velkého systému, úřadu, pracuje na základě předepsaných pravidel a musí je dodržovat. Musí se velmi dobře orientovat v zákonech a předpisech, které se týkají jeho agendy.

V

Vizážista

stará se o celkovou "image" zákazníka, to zahrnuje vzhled, líčení, účes, oblékání, stylu chování a vystupování. Stylista vizážista by měl v první fázi zjistit, co by si klient přál, jeho práce má v této fázi poradenský charakter. Image osobnosti odráží pracovní a osobní život klienta, jeho možnosti, typ jeho obličeje, vlasy, postava, chování, povolání apod. Vizážista pak pomocí moderních počítačových programů může navrhnout několik řešení, nejvhodnější účes, líčení, kosmetické prostředky, oblečení, módní styl, nehtovou modeláž apod. Vizážista však často nezůstává jen u poradenství. Následuje druhá fáze, a to je přímo úprava vzhledu klienta nebo klienty, jako je make-up, líčení na různé příležitosti, běžné, večerní, svatební apod., vlasový styling atd.

Voják

je profesionální příslušník armády. Nejčastěji vykonává tyto činnosti, obsluha a údržba bojových vozidel, nejrůznější vojenské techniky, zbraní a celých zbraňových, speciálních zabezpečovacích systémů a zařízení. Velí osádkám a obsluhám bojových vozidel, zbraňových systémů. Zabezpečuje provoz příslušné vojenské jednotky. Velí speciálním jednotkám (stráže, dozorčí služby). Provádí dozorčí službu různých pracovišť (sklady zbraní, munice, pohonných hmot, výstrojní sklady, sklady potravin, chemické sklady, spojovací systémy, dílny, autoparky, cvičiště, střelnice, odpovídá za střelivo, pohonné hmoty, výstroj, potraviny apod. Zajišťuje vojenskou techniku v provozuschopnosti. Je zařazen na určitou pracovní pozici podle odborných znalostí, dosaženého vzdělání, schopností, dovedností a zkušeností. Profesionální voják je ve služebním poměru, místo výkonu práce může být podle potřeb Armády ČR na území celého státu nebo v zahraničí. Každému pracovnímu zařazení odpovídá stanovená hodnost (od vojína až po armádního generála). Voják by měl být psychicky i fyzicky zdatný, mít velmi dobrý zdravotní stav. Měl by být schopen respektovat autority a podřídit se, být spolehlivý, ukázněný, odolný vůči zátěži a vyčerpání.

Vychovatel

provádí mimoškolní výchovně vzdělávací činnost. Jejím cílem je celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů. Pracuje ve školní družině, v domově mládeže, v internátu nebo nápravných zařízeních. Posuzuje individuální zvláštnosti a potřeby dětí, žáků i studentů. Řeší i prevenci patologických jevů, navrhuje konkrétní opatření. Koordinuje práci ostatních vychovatelů, poskytuje informace a odborné konzultace. Spolupracuje se specializovanými odborníky. Vychovatel může pracovat i ve vězeňství, kde s vězni provádí speciální resocializační činnosti.

Výrobce hudebních nástrojů

vyrábí různý druhy hudebních nástrojů, např. strunné hudební nástroje (kytary a housle), klávesové (pianina a klavíry) atd. Výrobce nástroje nejen vyrábí, ale také restauruje. Výroba může probíhat podle starých technologických postupů nebo se nástroje mohou vyrábět podle nových, moderních technologií.

W

Webdesigner

navrhuje funkcionalitu webu, poté rozpracovává základní strukturu celé webové aplikace, jednotlivých stránek, rozvržení informací na stránce. Odpovídá za propojenost a funkčnost systému, databází, na finálním dokončení webových stránek spolupracuje s dalšími odborníky. Webdesignér by měl mít velmi dobrou prostorovou představivost, protože tvoří a programuje složitou strukturu webu. Protože pracuje pro zákazníka, musí být komunikativní, umět se zákazníkem vyjednávat o webu. Nutná je vysoká míra kreativity a originálního řešení, také sebevzdělávání. Webdesigner musí neustále sledovat nové trendy kolem webdesignu.

Z

Zahradní architekt

je projektantem soukromých či veřejných zahrad, parků, lesoparků, zeleně ve městech. Při vytváření projektu by měl respektovat zadání zakázky, přání zadavatele, aby mu vytvořil dílo na míru. Zná velmi dobře různé stromy, dřeviny, květiny, zná jejich růstové vlastnosti, nároky na půdu, zálivku apod. Měl by vědět, co se může s čím kombinovat, vzhledem k nárokům, rychlosti růstu, země původu apod. Měl by mít velmi dobrou prostorovou představivost, vkus a smysl pro krásu, mít nápady a být tvořivý. Vedle toho by měl být komunikativní, protože musí vyjednávat s klienty, dříve kreslil na výkresy, dnes se projektuje pomocí speciálních PC grafických programů. Často spolupracuje se stavebními projektanty. Protože vytváří prostředí pro klienta, kde se má cítit dobře, měl by být empatický, pochopit jeho hodnoty, očekávání i životní styl a na míru mu navrhnout řešení.

Zahradník

provádí výsadbu okrasných zahrad podle návrhu zahradního architekta. Řídí se jeho pokyny. Pracuje podle předloženého projektu. Ošetřuje rostlin během vegetace, od sázení, pikýrování, až po sklizeň. Stará se o užitkovou i okrasnou zahradu, byliny, zeleninu, květiny, keře, stromy. Podporuje jejich růst kypřením, hnojením apod. Rostliny léčí je v případě napadení škůdci. Užitkové plodiny sklízí, připravuje plodiny pro transport. Ví, jak skladovat produkty, připravuje je na trh a expedici.

Zámečník

opracovává ručně kovový obrobek, různé kovové materiály, vrtá, střihá, ohýbá, pracuje s jednoduchými stroji jako jsou brusky, frézy, soustruhy, pily, svařuje plamenem, elektrickým obloukem apod. Někdy kov opracovává i tepelně, provádí kovářské práce. Provádí povrchové úpravy materiálů, montážní práce, údržbu, servis a opravy průmyslových zařízení. Umí číst technické výkresy, zná kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.). Provádí měření a kontrolu rozměrů obrobku a kvalitu (ostří nástrojů), kontroluje i kvalitu materiálu obrobků. Pracuje i na CNC strojích jako obsluha. Pro CNC stroj připravuje kovový materiál, který stroj obrábí, provádí kontrolní měření. V případě, že se liší naměřené hodnoty od technické dokumentace, provádí korekce programu. Provádí jednoduchou údržbu konvenčního nebo CNC stroje. Práce je na trhu práce velmi žádaná

Zdravotní sestra

poskytuje základní a speciální zdravotnickou péči. Provádí předepsaná vyšetření a léčebná opatření, která nařídí lékař. Asistuje lékařům, vyhodnocuje fyziologické funkce pacientů, dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak atd. Přejímá a kontroluje léčivé přípravky a další zdravotnické prostředky, vč. prádla. Zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci. Podává předepsané léky nemocným, asistuje při lékařských vizitách. Stará se o příjem či propouštění nemocného. Omyly a pochybení u této profese mohou mít nedozírné následky, odpovědnost za zdraví a život pacientů je vysoká.

Zdravotnický laborant

identifikuje, zpracovává a uchovává vzorky biologického materiálu, hodnotí jejich kvalitu. Obsluhuje laboratorní techniku. Kontroluje manipulaci a uložení chemikálií i léčiv. Pod odborným dohledem se podílí na uvádění nových laboratorních diagnostických postupů do praxe. Provádí některé odběry biologického materiálu, provádí laboratorní vyšetřování v těchto oblastech: biochemie, toxikologie, genetika a genetická toxikologie, mikrobiologie, virologie a imunologie, cytologie a histologie, hematologie a transfúzní lékařství, laboratoře pracovního lékařství.

Zdravotnický zachránář

poskytuje první pomoc a neodkladnou péči postiženým všech věkových kategorií na místě vzniku náhlé příhody a během cesty do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů. Někdy navádí laiky při poskytování první pomoci do doby příjezdu záchranářů. Spolupracuje se integrovaným záchranným systémem. Je sám za sebe a tým zdravotníků, který řídí, v péči o pacienta odpovědný. Odpovídá také za správně provedené vyšetřovací, diagnostické i terapeutické úkony. Pracuje téměř vždy pod časovým stresem, proto se vyžaduje správnost a rychlost úsudku, výběru vhodného postupu a metody. Musí mít organizační schopnosti na vysoké úrovni odolnost vůči stresu.

Zedník

staví domy a jiné objekty podle stavební dokumentace. Rozměřuje a zdi a příčky podle stavebních plánů. Musí umět číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb. Staví, vyzdívá a opravuje komíny, krby, pece, připravuje maltu, beton a lepidla, upravuje zdící materiál, seká cihly, tvárnice apod. Omítá a provádí opravy.

Zootechnik

řídí, plánuje a organizuje zemědělskou živočišnou výrobu. Určuje, jakým způsobem a metodou se budou chovat zvířata. Týká se to zejména v chovu hospodářských zvířat (ovcí, skotu, prasat, drůbeže), laboratorních a služebních zvířat (psů, ptáků a koní). Zajišťuje optimalizaci živočišné výroby, podle obchodních kontraktů, plánů výroby, kapacit chovných zařízení a dalších vstupů. Rozhoduje o výběru vhodných druhů zvířat z různých chovů a od různých dodavatelů. Stanovuje způsob chovu, ustájení, druhu krmení a velikost krmných dávek a další technologické postupy a jejich kontroly. Vyhodnocuje užitkovost zvířat a provádí selekce v kontrolních stájích, měří váhové přírůstky, množství a kvalitu produktů (mléka a masa). Zajišťuje inseminaci a návazná zooveterinární opatření. Vede a zpracovává veškerou související dokumentaci. Zootechnik by měl vystudovat vysokou školu obor zootechnik (případně středoškolské, podle velikosti farmy a stáda). Měl by mít organizační schopnosti, schopnost týmové práce, vztah ke zvířatům. Měl by mít dobrý zdravotní stav, bez alergie na prach a zvířata.

Zubní lékař

pečuje o lidský chrup. Používá k tomu speciální postupy, ošetřuje zubní kazy, na zubní výplně používá nejmodernější materiály a technologie. Provádí protetické úkony, zhotovuje můstky, snímatelné náhrady nebo chybějící zuby nahrazuje kostními implantáty. Ke snímání zubů, čelistí, čelistní dutiny i čelistních kloubů používá moderní rentgenovou techniku. Umí nahradit ztracené části zubu, celého zubu nebo skupiny zubů. Používá k tomu nejdokonalejší rekonstrukční metody. Spolupracuje s dentální hygienistkou, která má na starosti prevenci a zubním chirurgem, který provádí složitější chirurgické zákroky. Zubař si zpravidla zařizuje vlastní ordinaci, náklady na její pořízení jsou poměrně vysoké..

Zubní technik

zhotovuje a opravuje zubní náhrady a ortodontické pomůcky, zubní korunky, můstky i celé umělé chrupy z různých materiálů (plasty, pryskyřice, keramika, kovy včetně zlata). K práci používá jemné ruční nástroje nebo speciální stroje jako brusky, vrtačky a frézky. Zubní technik musí být velmi zručný, mít dobrou jemnou motoriku a velkou sílu v rukou, protože zubní brusky mají vysoké otáčky.

Zvukař

spolupracuje s kameramanem, režisérem a výtvarníkem scény snímku na tvorbě technického scénáře audiovizuálního díla, navrhuje a realizuje zvukové efekty a střihy, snímá zvuk, ovládá moderní softwarové nástroje na zpracování zvuku. Provádí ozvučení různých akcí, např. přednášek, koncertů apod.